TAILIEUCHUNG - TUYỂN TẬP ĐỀ THI TOÁN CÓ LỜI GIẢI

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang ôn thi đại học, cao đẳng chuyên môn toán - Tuyền tập các đề thi và đáp án các năm từ 2003 đến 2011. | Tuyển tập các đề thi thử Đại học cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THỊ XÃ CAO LÃNH TẬP THỂ LỚP CHUYÊN TOÁN NIÊN KHÓA 2006 - 2009 Nguyễn Đức Tuấn - Gửi tặng - http TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG TRÊN TẠP CHÍ QUA CÁC NĂM ---- Tháng 03-2009 ---- Tập thể lớp 12T - THPT Thị xã Cao Lãnh - Niên khoá 2006-2009 - GVCN Thầy Nguyễn Đình Huy Tuyển tập các đề thi thử Đại học cao đẳng trên tạp chí Toán học và Tuổi trẻ qua các năm BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẠP Chí toán học và tuổi trẻ NĂM 2003 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG SÔ 1 Môn thi TOÁN Thời gian làm bài 180 phút Câu I 2 điểm Cho hàm số y x4 - mx2 4x m. 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số khi m 0. 2. Tìm các giá trị của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị sao cho tam giác có đỉnh là ba điểm cực trị nhận gốc tọa độ làm trọng tâm. Câu II 2 điểm 1. Giải các phương trình log 2002-x log 2002- x x log x log x 2002 - x 2a x 2. Tìm tất cả các giá trị của a để tập xác định của hàm số f x J -- chứa tập giá trị của hàm V 2a - x số g x 2 -. x 2 x 4a - 2 Câu III 2 điểm 1. Giải phương trình cos8 x sin8 x 64 cos14 x sin14 x 2. Hai đường cao AA1 BB1 của tam giác nhọn ABC cắt nhau tại H. Gọi R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng diện tích tam giác HA1B1 bằng . Câu IV 2 điểm 1. Cho tứ diện OABC có AOB BOC 1800 gọi là OD đường phân giác trong của góc AOB Hãy tính góc BOD. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Đêcác vuông góc Oxyz cho hai đương thẳng 2 x y 1 0 - y z -1 0 3x y - z 3 0 2 x - y 1 0 A- A L x a. Chứng minh rằng hai đường thẳng A và A cắt nhau. b. Viết phương trình chính tắc của cặp đường thẳng phân giác của các góc tạo bởi A và A . Câu V 2 điểm n 1. Tính tích phân I í--4 sin xdx--------- -n cos4 x tan2 x - 2 tan x 5 4 2. Trong hộp đựng 2n viên bi có n viên bi đỏ giống hệt nhau và n viên bi xanh đội một khác nhau. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau lấy n viên bi từ hộp đó. -----------hết-------------- Tập thể lớp 12T - THPT .