TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 8

Tính chế độ cắt bằng phương pháp tính toán phân tích Kích thước ghi trên bảng vẽ phôi: L 82,34 0,95 Máy phay ngang: 6H82 Vật liệu gia công: Gang xám 32-52 với HB=190 Vật liệu dụng cụ cắt: dao phay đĩa ba mặt răng gắn mảnh thép gió 1. Phay thô Chọn dao: D=315 mm, d=50mm, b=40mm, z=26(răng) Chiều sâu phay t và bề rộng B L(phôi)=82,34mm L(thô)=80,5mm L(tinh)=80 B 64mm 82,34 80,5 t 0,92mm 2 Lượng chạy dao s: Theo bảng Tr25 TL 1, Sz=0,3(mm/vòng) Tốc độ cắt. | Chương 8 TÍNH CHE ĐỘ CẮT Tính chế độ cắt bang phương pháp tính toan phân tích Kích thước ghi trên bảng vẽ phôi L 82 34 0 95 Máy phay ngang 6H82 Vát liêu giả công Gang xám 32-52 với HB 190 Vát liêu dung cu cát dảô phay đĩa bả mát ráng gán mảnh thêp giô 1. Phay thộ Chôn dáô D 315 mm d 50mm b 40mm z 26 ráng Chiêu sáu phay t vá bê rông B L phôi 82 34mm L thô 80 5mm L tinh 80 B 64mm t 82-34-80 5 0 92mm 2 Lương chay dáô s Thêô báng Tr25 TL 1 Sz 0 3 mm vông Tôc đô cát created with download the free trial online at professional T _ CvDqKv _ 85 V rV -- 80 65 m ph TmtxSyBuZp 24OO 92O 3O 464O 1 Trong đó Cv 85 m 0 15 x 0 5 y 0 4 u 0 1 y 0 1 q 0 2 p 0 1 T 240 chu ky ben cua dao Kv hệ só điều chỉnh chung cho tóc đó cat Kv KMVKnvKuv Trong đó Kmv 1 hệ số phu thuộc vao chất lượng cua vạt liều gia cóng Knv 0 85 hệ so phu thuóc vao trang thai bề mặt cua phói Kuv 1 hệ so phu thuóc vao vật liệu cua dung cu cat Lực cắt Pz Dqnw kmv N Trong đó Z la só rang so vóng quay cua dao 1000. V n xD 65 81 5vg Ph Chon n 76 vóng phut Tính lai vạn tốc cat V D 75 2m ph 1000 1000 created with download the free trial online at professional Cp 30 x 0 83 y 0 63 u 1 q 0 83 w 0 K - HBin - 190i0 55 -1 mp -L190 J -L190 J - 920 30 P -----------3 5 8 76 -------- - 283- 4N Công suất cat Ne kw P .V Ne e 28p-75-2 -0 35kW Moment xoan M - pzD - 834 l15 - 446 Thời gian gia công cơ bản To- L phut Trong đô L 64mm chieu dải be mất gia công i số lan chuyển dao đe cat hết lượng dư gia công n S la sôvông quay va lượng an daô tôi ưu T -6 1 . - 0 107 ph o 8 2. Phay tinh B - 64mm 80 5 - 80 t - - 0 25mm 2 Lương chay daô s Theô bang Tr31 TL 1 S 1 2 mm vông created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN