TAILIEUCHUNG - đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 5

Khoét thô đạt cấp chính xác 12, Rz=50 m Khoét tinh đạt cấp chính xác 10, Rz=25 m Doa tinh đạt cấp chính xác 8, Ra=2,5 m Định vị: Để tạo được mặt trụ trong 51 thì cần khống chế các bậc tự do sau: Cần: T(Ox), T(Oy), Q(Ox), Q(Oy) Phụ: T(Oz) Dùng phiến tỳ định vị mặt đầu 1 khống chế 3 bậc tự do:T(Oz), Q(Ox), Q(Oy) Dùng khối V ngắn định vị mặt trụ lớn ngoài, khống chế 2 bậc tự do:T(Ox), T(Oy) Phương án kẹp chặt: Dùng cơ cấu kẹp liên động tạo ra lực. | Chương 5 Phương an gia cong Khoét thô đạt cấp chính xác 12 Rz 50 pm Khoét tinh đạt cấp chính xác 10 Rz 25 pm Dôá tinh đạt cấp chính xác 8 Rạ 2 5 pm Định vị Đé tạo được mát trụ trong 051 thì cán không chế các bác tự do sạụ Cán T Ox T Oy Q Ox Q Oy Phụ T Oz Dụng phiến ty định vị mát đáu 1 khong ché 3 bác tự do T Oz Q Ox Q Oy Dụng khoi V ngán định vị mát trụ lôn ngoái khong chế 2 bác tự do T Ox T Oy Phương an kep chat Dụng cô cáu kép lién đọng tạo rạ lực kép đẩy bé mát 1 cụạ chi tiết ép váo phiến ty. Chon may Máy khoán cán 2H55 Chon dung cu cat nitro professional download the free trial online at professional Mũi khôét thô Vật liéũ thép hợp kim cứng BK8 Gôc trưôc Y 50 Gôc sau a 10 170 Gôc nghiéng lượi cật phũ 9 30 Gôc nghiéng 9 30-60 Gôc nghiéng cũậ ranh xôận vít o 100 Kích thưôc kết cậu Mũi khôét thôi d 47 L 90 l 22 Mũi khôét thô 2 d 50 L 90 l 22 Chũ kỳ bén T 60 phũt Mũi khôét tinh Vật liéũ thép hợp kim cứng BK8 Gôc trưôc Y 50 Gôc sậũ chính a 100-170 Gôc nghiéng lượi cật phũ 90 30 Gôc nghiéng9 30-600 Gôc nghiéng cũậ rậnh xôận vít o 100 Kích thưôc kết cậu d 50 8 L 90 l 22 Chũ kỳ bén T 60phũt nitro professional download the free trial online at professional Mũi doa tinh Vật liéũ thép gio P18 GOc trước Y Ũ0 GOc saũ a 6-18Ũ GOc nghiéng chính ọ 15Ũ GOc nghiéng phũ 9Ũ 30 GOc nghiéng cũa ranh xoan vít 0 8 Kích thước két cậu D 51 L 9Ũ l 4Ũ Chũ kỳ bén T 6Ũ phũt Dung cu kiểm tra Thước cập Dung địch trôn nguội dũng dịch Emũnxi Nguyên cộng 4 Phay thộ mạt 4 va 5 Sô độ ga đạt created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG