TAILIEUCHUNG - Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Võ Lai

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì thi sắp đến mời các bạn học sinh lớp 12 tham khảo Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 12 năm 2019-2020 có đáp án - Trường THPT Võ Lai. Chúc các bạn làm bài thi tốt. | Sở GD ĐT Tỉnh Bình Định ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II. Năm học 2019 2020 Trường THPT Võ Lai Môn Tin Học 12. Thời gian 45 phút Họ tên học sinh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp SBD . Mã đề 1201 Điểm Mã phách Số Bằng chữ A. TRẮC NGHIỆM 5điểm Mã phách Câu 1 Thành phần cơ sở của Access là gì a. Table b. Record c. Field d. Field name Câu 2 Bản ghi của Table chứa những gì a. Chứa tên cột b. Chứa tên trường c. Chứa các giá trị của cột d. Tất cả đều sai Câu 3 Tên cột tên trường hạn chế trong bao nhiêu ký tự a. Câu 12 Các chức năng chính của Access a. Lập bảng b. Lưu trữ dữ liệu c. Tính tóan và khai thác dữ liệu d. Ba câu trên đều đúng Câu 13. Tập tin trong Access đươc gọi là a. Tập tin cơ sở dữ liệu b. Tập tin dữ liệu c. Bảng d. Tập tin truy cập dữ liệu Câu 14 Phần đuôi của tên tập tin trong Access là a. DOC b. TEXT c . XLS d. MDB Câu 15 Tập tin trong Access chứa những gì a. Chứa các bảng nơi chứa dữ liệu của đối tượng cần quản lý b. Chứa các công cụ chính của Access như table query form report c. Chứa hệ phần mềm quản lý và khai thác dữ liệu d. Câu a và b Câu 16 Hãy cho biết các loại thao tác trên CSDL a. Thao tác trên cấu trúc dữ liệu b. Thao tác trên nội dung dữ liệu c. Thao tác tìm kiếm tra cứu thông tin kết xuất báo cáo d. Cả ba câu trên Câu 17 Trong Access nút lệnh có chức năng gì a. Mở một CSDL đã có. b. Chuyển sang chế độ trang dữ liệu. c. Chuyển sang chế độ thiết kế. d. Tạo một CSDL mới. Câu 18 Để chọn chế độ trang dữ liệu ta nháy nút lệnh a. b. c. d. Câu 19 Trong Access nút lệnh có chức năng gì a. Lọc theo ô dữ liệu đang chọn. b. Sắp xếp giảm dần. c. Lọc theo mẫu. d. Sắp xếp tăng dần. Câu 20 Trong Access khi chỉ định khoá chính sai muốn xóa bỏ khoá chính đã chỉ định ta nháy chuột vào nút lệnh a. b. c. d. B. TỰ LUẬN 5điểm Câu 1 Nêu các giải pháp bảo mật chủ yếu 1đ Câu 2 Nếu sự giống nhau và khác nhau giữa hệ CSDL tập trung và hệ CSDL phân tán Cho ví dụ 1 75 Câu 3 Thông tin về một nhân viên gồm những thông tin sau 1 25 đ Họ và tên Giới tính Năm sinh Năm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN