TAILIEUCHUNG - Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân Việt Nam

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức, cá nhân việt nam', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Đăng ký thay đổi Giấy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức cá nhân Việt Nam Thông tin Lĩnh vực thống kê Hàng không Cơ quan có thẩm quyền quyết định Cục Hàng không Việt Nam Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện nếu có Không có Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC Phòng Vận tải hàng không Cục HKVN Cơ quan phối hợp nếu có Không có Cách thức thực hiện Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Đối tượng thực hiện Tất cả TTHC yêu cầu trả phí lệ phí Không Kết quả của việc thực hiện TTHC Văn bản chấp thuận Các bước Tên bước Mô tả bước Nộp hồ sơ Tổ chức cá nhân nộp hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi 1. đề nghị Giấy phép kinh doanh hàng không chung tới Cục HKVN - Cục HKVN xem xét thẩm định hồ sơ và yêu cầu tổ chức cá nhân cần tiếp tục bổ sung các tài liệu cần thiết Giải quyết theo luật định nếu thiếu . 2. thủ tục - Cục HKVN ra văn bản chấp thuận đăng ký thay đổi Giáy phép kinh doanh hàng không chung cho tổ chức cá nhân Việt Nam Hồ sơ Thành phần hồ sơ Đơn đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép trong đó nội dung đăng ký thay đổi liên quan đến Sửa đổi Điều lệ hoạt động Điều lệ vận chuyển 1. Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Thay đổi mô hình tổ chức Thay đổi người đại diện theo pháp luật thành viên bộ máy điều hành. - Các tài liệu giấy tờ liên quan đến nội dung thay đổi trong Giấy phép 2. nếu có Số bộ hồ sơ 01 bộ gồm 09 bản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN