TAILIEUCHUNG - Giáo trình môn học: Vận hành hệ thống điện_Chương 2

Nội dung chương 2 trình bày về: Tính toán phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện bằng phương pháp lagrange | Môn học Vận hanh Hệ thong điện Chương 2 TÍNH TOÁN PHÀN BỐ TỐI UU CỐNG SUẤT TRONG HỆ THỐNG DIỆN BẰNG PHUDNG PHÁP LÁGRÁNGE . MỞ ĐẦU Cần phai xác định sự phân bố tối ưu công suẩt giữa các nhà máy điện trong hệ thống điện co thệ7 chỉ co các nhà mày nhiệt điện hoặc co cà những nhà mày thuy điện đu đàp ững mốt già trị phu tàỉ tống cho trữỢc kể cà càc tốn thầt nhàm nâng cào tính vần hành kinh tệ cuà hệ thống điện . Đầy là bài toàn đà chỉ tiệu - Chi phí nhiện liệu tống trong toàn hệ thống là nho nhầt min - Đàm bào đố tin cầy hợp ly - Chầt lượng điện nặng đàm bào. Giài quyệt bài toàn đà chỉ tiệu như vầy hiện này chữà co mốt mố hình toàn hoc chặt che mà thữỢng chỉ giài quyệt càc bài toàn riệng biệt sàu đo kệt hợp lại. Vì vầy bài toàn phần bố tối ữu cống suầt giữà càc nhà mày điện thữỢng chỉ xet đàt muc tiệu quàn trong là chi phí nhiện liệu tống trong toàn hệ thống là nho nhầt. . BAI TOAN LAGRANGE Bài toan được phát biếu như sau Can phai xác định các ấn sô x1 x2 . Xị . xn sao cho đát cực trị hám mục tiêu F x1 x2 . Xj . xn min max 2-1 vá thoa mán m điêu kiên ráng buôc m n gj Xj X2 . Xj . Xn 0 g2 Xj x2 . Xj . Xn 0 2-2 gm X1 X2 . Xj . Xn 0 Trong trữỢng hợp hàm muc tiệu 2-1 là giài tích khà vi hệ ràng buốc 2-2 gốm toàn đặng thữc và số nghiệm khống lỢn tà co thệ7 dung phữỢng phàp thệ trữc tiệp đệ7 giài bình thữỢng. Khi càc hệ 2-1 và 2-2 tuyện tính và x 0 tà co thệ7 dung thuầt toàn qui hoàch tuyện tính đệ7 giài nhữ phữỢng phàp hình hoc đỢn hình vần tài. Vỉ dụ Tỉm các giá trị x1 x2 sáo cho thOá mán F Xj x2 Xj2 x2 min V X2 2 3 Nhóm Nhá máy điên - Bô môn Hê thông điên - ĐHBK Đá Nàng . 1 4 Môn học Vận hanh Hệ thong điện Bài giai 6 - 3x1 x2 - 2 2 Từ x1 2 1 suy ra 2 3 Thay vao ham muc tiêu F F xi x2 xi2 x22 X2 6 - 3 1 ì2 . 2 J 111111 Điếu kiến cưc trị dF ÕX1 0 hoắc là F_ dx1 2 - 148 2 - X1 0 giài rà đươc X1 18 13 xet đào hàm câp 2 va x2 12 13 d2 F X12 18 26 2 0 4 4 18 12 nên ham F đat cừc trị tai X va x 1 13 2 13 va khi đo gia trị ham muc tiêu la F opt 36 13 Phương phàp thay thế .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN