TAILIEUCHUNG - Ôn tập kiến thức vật lý lớp 12 ban cơ bản ( Full)

Việc giải một bài toán đã được phân loại bên phần lý thuyết vừa học đem đến cho học sinh nhiều thuận lợi. Học sinh biết được phải dùng nội dung lý thuyết nào, cách giải ra sao Học sinh phải phân tích, tìm tòi nội dung lý thuyết phù hợp, có thể phải dùng nhiều phần lý thuyết tổng hợp lại, gỡ rối, tìm hướng đi, học sinh được rèn luyện tư duy, sẽ quen cách xử lý các tình huống bất thường khi phải thi thật sự. Vậy phải nắm vững kiến thức chuyên môn, tài liệu này. | CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT 1. DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ a. Dao động cơ dao động tuần hoàn dao động điều hòa Dao động cơ là chuyển động qua lại quanh một vị trí cân bằng. Dao động tuần hoàn là dao động mà trạng thái chuyển động của vật được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau. Dao động điều hòa là dao động trong đó ly độ là một hàm cosin hay sin của thời gian. Phương trình của dao động điều hòa là x Acos t ọ trong đó A 0 và ọ là những hằng số. x là ly độ của dao động đơn vị là . A là biên độ của dao động là tần số góc của dao động có đơn vị là rad s t ọ là pha của dao động tại thời điểm t có đơn vị là rad cho phép xác định trạng thái của dao động tại thời điểm t bất kỳ ọ là pha ban đầu của dao động . b. Tần số góc chu kỳ tần số và pha của dao động điều hoà Chu ky T của dao động điều hòa là khoảng thời gian để vật thực hiện được một dao động toàn phần. Đơn vị là giây s . Tần số f của dao động điều hòa là dao động toàn phần thực hiện được trong một giây. Đơn vị là hec Hz . Tần số góc 0 của dao động điều hòa là một đại lượng liên hệ với chu kỳ T hay với tần số f bằng các hệ thức sau đây 0 2 2rcf. Đơn vị rad s f 71 - tần số góc ữ có đơn vị là T T 2n rad s c. Vận tốc và gia tốc trong dao động điều hoà Vận tốc v x t - 0Asin 0t ọ Acos ot ọ y . -Vận tốc của dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng nhanh pha hơn li độ một góc f -Vận tốc vmax A khi vật đi qua vị trí cân bằng x 0 .Tại vị trí biên x A Vận tốc bằng 0 Gia tốc a x t - 02Acos 0t ọ - 02x -Gia tốc của dao động điều hòa biến thiên điều hòa cùng tần số nhưng ngược pha với li độ. -Gia tốc của vật dao động điều hoà đạt giá trị cực đại amax 2A khi vật đi qua các vị trí biên x A . -Gia tốc của vật dao động điều hoà bằng 0 khi vật đi qua vị trí cân bằng. 2 .2 V 2 ị- c V V Hệ thức độc lập đối với thời gian A x hay A Jx í 1 Các đặc trưng cơ bản của một dao động điều hoà Biên độ A đặc trưng cho độ mạnh yếu của dao động điều hoà. Biên độ càng lớn thì năng lượng của vật dao động điều .