TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần mới trong vụ mùa tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Cây lúa (Oryza sativa L.) là cây lương thực chính ở Việt Nam. Bài viết trình bày nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa thuần mới trong vụ Mùa tại thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. | Tạp chí Khoa học Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam - Số 4 101 2019 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH TRƯỞNG PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG LÚA THUẦN MỚI TRONG VỤ MÙA TẠI THỊ XÃ TỪ SƠN TỈNH BẮC NINH Nguyễn Tuấn Điệp1 Nguyễn Thị Thanh Tâm2 TÓM TẮT Thí nghiệm được thực hiện trên đất canh tác 2 vụ lúa ở vụ Mùa 2017 tại thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. Các giống lúa tham gia thí nghiệm gồm HDT8 Kim Cương 111 Thiên ưu 8 và Bắc thơm 7. Kết quả thí nghiệm cho thấy các giống lúa có thời gian sinh trưởng từ 103 đến 110 ngày trong đó giống Kim cương 111 có thời gian sinh trưởng ngắn nhất chỉ 103 ngày . Sự tích lũy chất khô của giống Thiên ưu 8 cao nhất trong tất cả các thời kỳ theo dõi. Sâu bệnh hại gồm sâu đục thân rầy nâu sâu cuốn lá bệnh đạo ôn và khô vằn song bị nhiễm nhẹ với bệnh đạo ôn bệnh bạc lá đốm nâu điểm 1 bị hại nhẹ bởi sâu cuốn lá điểm 1 - 3 . Giống Thiên ưu 8 cho năng suất thực thu cao nhất hơn hẳn các giống lúa khác trong thí nghiệm năng suất tương ứng 6 07 tấn ha. Giống này có tỷ lệ gạo xay gạo xát cao nhất tương ứng 76 9 và 70 0 chất lượng cơm ngon nhất điểm 4 . Từ khóa Giống lúa thuần đánh giá vụ Mùa tỉnh Bắc Ninh I. ĐẶT VẤN ĐỀ - Thiên ưu 8 Công ty Cổ phần Giống cây trồng Cây lúa Oryza sativa L. là cây lương thực chính Trung ương chọn tạo được Bộ Nông nghiệp amp ở Việt Nam. Trong những năm từ 2013 - 2017 diện PTNT công nhận là giống lúa Quốc gia. tích gieo trồng lúa cả năm trên toàn quốc ổn định - Bắc thơm số 7 đối chứng Do Học viện Nông ở mức 7 90 - 7 71 triệu ha năng suất bình quân đạt nghiệp Việt Nam nhập nội từ Trung Quốc được 5 64 tấn ha Tổng cục Thống kê 2017 . Việc chọn công nhận sản xuất thử năm 2012. tạo các giống lúa mới để bổ sung cho sản xuất được . Phương pháp nghiên cứu nhiều cơ quan nghiên cứu thực hiện Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang 1995 Nguyễn Hữu Nghĩa - Bố trí thí nghiệm Thí nghiệm gồm 4 công thức 2007 . Công tác đánh giá xác định giống lúa phù được bố trí theo khối ngẫu nhiên đầy đủ -RCBD hợp cho từng vùng đảm bảo các tiêu chí về năng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN