TAILIEUCHUNG - Tân ngữ (complement / object) và các vấn đề liên quan –phần 2

Các trường hợp khác: Trong các trường hợp khác, động từ đi sau giới từ cũng phải ở dạng verb-ing. After leaving the party, he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. | Tân ngữ complement object và các vân đề liên quan -phần 2 Noun preposition verb-ing Noun prepositions V-ing choice of excuse for intention of method for possibility of reason for method of There is no reason for leaving this early. George has no excuse for droping out of school. There is a possibility of acquiring this property at a good price. He has developed a method for evaluating this problem. Các trường hợp khác Trong các trường hợp khác động từ đi sau giới từ cũng phải ở dạng verb-ing. After leaving the party he drove home. He should have stayed in New York instead of moving to Maine. Động từ đi sau tính từ Nói chung nếu động từ đi ngay sau tính từ không có giới từ thì được dùng ở dạng nguyên thể. Những tính từ đó bao gồm. anxious eager pleased usual boring easy prepared common dangerous good ready difficult hard strange able It is dangerous to drive in this weather. Mike is anxious to see his family. We are ready to leave now. It is difficult to pass this test. Chú ý able và capable có nghĩa như nhau nhưng cách dùng khác nhau able unable to do smt capable incapable of doing smt. Đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing trong tân ngữ Trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể Trong trường hợp tân ngữ là động từ nguyên thể loại 1 thì bất cứ danh từ hay đại từ nào trực tiếp đứng trước nó cũng phải

TỪ KHÓA LIÊN QUAN