TAILIEUCHUNG - Ôn thi Toán đại số tổ hợp_Chương 3

Tham khảo tài liệu 'ôn thi toán đại số tổ hợp_chương 3', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | tuoịỊre -----anỉlite _. ĐẠI SO TO HỢP Chương III CHỈNH HỢP Co n vật khác nhau chọn ra k vật khác nhau 1 k n sắp vào k chỗ khác nhau. Mỗi cách chọn rỗi sáp như vậy gọi lá mọt chỉnh hợp chập k cua n phán tử. Chỗ thứ nhất cỗ n cách chọn do cỗ n vát chỗ thư 2 cỗ n - 1 cách chọn do cỗn n - 1 vạt chỗ thư 3 cỗ n - 2 cách chon do cỗn n - 2 vạt . chỗ thư k cỗ n - k - 1 cách chon do cỗn n - k - 1 vát . Váy theo qui tác nhán sỗ cách chon lá _ z n n X n - 1 X n - 2 X . X n - k 1 n - k Nếu kí hiệu sỗ chỉnh hợp chạp k cua n phán tư lá An ta cỗ n Ak n n - k Ví dụ 1. Mỗt nhá háng cỗ 5 mỗn án chu lực cán chon 2 mỗn án chu lực khác nhau cho mỗi ngáy mỗt mỗn buỗi trưa vá mỗt mỗn buỗi chiếu. Hỗi cỗ máy cách chon Giai Đáy lá chỉnh hợp cháp 2 cua 5 phán tư cỗ . 2 5 A2 5 2 20 cách chon. Giá sử 5 mỗn án được đánh sỗ 1 2 3 4 5 tá cỗ các cách chon sau đáy 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5 3 1 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5 5 1 5 2 5 3 5 4 . Ví dụ 2. Trong mỗt trưông đái hoc ngoái các mỗn hoc bát buỗc cỗ 3 mỗn tư chon sinh viện phái chon ra 2 mỗn trong 3 mỗn đỗ 1 mỗn chính vá 1 mỗn phu. Hỗi cỗ máy cách chon Giai Đáy lá chỉnh hợp cháp 2 cua 3 phán tử. Váy cỗ à2 3 . A2 6 cách chon. 3 3 - 2 Giá sử 3 mon tự chon lá á b c thì 6 cách chon theo yêu cáu lá á b á c b á b c c á c b . Ví dụ 3. Từ 5 chữ sô 1 2 3 4 5 co thê táo rá báo nhiêu sô gom 2 chữ sô khác nháu Giai Đáy lá chỉnh hợp cháp 2 củá 5 phán tử. Váy co A2 _5 57 5 X 4 20 số 5 5 - 2 3 Các so đó lá 12 13 14 15 21 23 24 25 31 32 34 35 41 42 43 45 51 52 53 54 . Bai 35. Chứng minh vôi n k e vá 2 k n ả Ak Ak k Ak-1 b An 2 An 1 k2 An ả An An-1 kAn-1 b An k An k k An k Giải a Tá co A k n-1 k Ak-1 n -1 k n - 1 n - 1 - k n - k n - 1 1 1 k _ n - k - 1 1 n - k n - k - 1 _ n - 1 ố 1 k n - 1 n n - k - 1 n - k J n - k - 1 n - k b An k An k n Ak. n - k n k n k n k n k k - 2 k -1 k - 2 k - 1 k - 2 n k k - 2 L 1 í1 k -1J n k k n k k2 An k2 k - 2 . k - 1 k n k. Bải 36. Giái phữông trình Px . Ax 72 6 Ax 2Px . Đại học Quốc gia Hà Nội khối D 2001 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN