TAILIEUCHUNG - Summary of Doctoral thesis: Several viral etiologies cause acute encephalitis syndrom in Bacgiang province, 2004-2017

To identify several Arbo virus pathogens, Enterovirus and Herpes virus causing acute encephalitis syndrome in Bac Giang, 2004-2017. To describe several molecular characteristics of Japanese encephalitis virus, Enterovirus causing acute encephalitis syndrome in Bac Giang, 2004-2017. | Summary of Doctoral thesis Several viral etiologies cause acute encephalitis syndrom in Bacgiang province 2004-2017

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.