TAILIEUCHUNG - Comparative efficacy of different new fungicides against powdery mildew disease of Fieldpea (Pisum sativum L.)

The present study was conducted during consecutive Rabi season of year 2014-15 and 2015-16 at farmers field of Village Amethi in Gariyaband district of Chhattisgarh Plains to test efficacy of some new fungicides in controlling powdery mildew diseases of field pea. Results revealed that tebuconazole + trifloxystrobin (75 WG) recorded highest reduction of powdery mildew disease incidence before 2nd spray, before 3rd spray and after 3rd spray of fungicides and was found significantly superior as compared to other tested fungicides followed by azoxystrobin + difenoconazole (325 SC) and azoxystrobin + benovindiflupyr (55 EC). | Comparative efficacy of different new fungicides against powdery mildew disease of Fieldpea Pisum sativum L.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.