TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn T và di căn hạch vùng ung thư trực tràng

Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn T và di căn hạch vùng trong ung thư trực tràng. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 32 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 01/2018 - 1/2019. | Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn T và di căn hạch vùng ung thư trực tràng Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học Y Dược Huế - Tập 9 số 1 - tháng 2 2019 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỘNG HƯỞNG TỪ TRONG ĐÁNH GIÁ GIAI ĐOẠN T VÀ DI CĂN HẠCH VÙNG UNG THƯ TRỰC TRÀNG Nguyễn Trần Ngọc Trinh Nguyễn Thanh Thảo Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược Đại học Huế Tóm tắt Mục tiêu Nghiên cứu giá trị cộng hưởng từ trong đánh giá giai đoạn T và di căn hạch vùng trong ung thư trực tràng. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt ngang trên 32 bệnh nhân ung thư trực tràng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 01 2018 - 1 2019. Kết quả Ung thư trực tràng giữa thường gặp nhất . Độ chính xác chẩn đoán giai đoạn T trên cộng hưởng từ là 81 3 trong đó ở bệnh nhân chưa có xạ trị trước đó là 82 6 và với bệnh nhân đã xạ trị trước đó là 77 8 . Độ nhạy chẩn đoán giai đoạn T2 T3 T4 lần lượt là 76 9 93 8 và 33 3 . Độ đặc hiệu chẩn đoán giai đoạn T2 T3 T4 lần lượt là 94 7 68 8 và 100 . Độ chính xác độ nhạy và độ đặc hiệu phát hiện di căn hạch vùng trên cộng hưởng từ lần lượt là 81 3 57 1 88 8 . Kết luận Cộng hưởng từ có giá trị trong chẩn đoán giai đoạn T ung thư trực tràng với độ nhạy độ đặc hiệu và độ chính xác cao. Đối với phát hiện di căn hạch vùng cộng hưởng từ có độ đặc hiệu cao nhưng độ nhaỵ thấp. Từ khóa cộng hưởng từ ung thư trực tràng di căn hạch Abstract ROLE OF MAGNETIC RESONANCE IMAGING IN LOCAL STAGING AND DETECTING LYMPH NODE METASTASIS IN RECTAL CANCER Nguyen Tran Ngoc Trinh Nguyen Thanh Thao Department of Radiology Hue University of Medicine and Pharmacy Hue University Objectives To evaluate the role of MRI in local staging and detecting lymph node metastasis in rectal cancer. Material and Methods A cross sectional study with 32 histiologically proven rectal cancer patients treated at Hue Central Hospital from 01 2018 to 01 2019. Results Middle rectum was the most common location . The accuracy of MRI in local staging was in patients .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.