TAILIEUCHUNG - Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá

Bài giảng "Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2: Biến dạng của đá" giúp người học có thể hiểu được: Đá là gì, phân loại đá, biến dạng là gì, lực và ứng xuất, các giai đoạn biến dạng, đặc tính biến dạng dẻo-đàn hồi của Thạch quyển, . Mời các bạn cùng tham khảo. | Bài giảng Bản đồ và bản đồ địa chất - Chương 2 Biến dạng của đá 8 24 2015 GEOPET TS. Nguyễn Huỳnh Thông BÀI GIẢNG CHỈ DÀNH CHO SINH VIÊN THEO HỌC LỚP ĐỊA CHẤT KIẾN TRÚC amp ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT 1 NỘI DUNG Đá là gì Phân loại Đá Biến dạng là gì Definition Lực và ứng suất Stress amp Strain Các giai đoạn biến dạng Stage Các yếu tố ảnh hưởng biến dạng Factor Đặc tính biến dạng dẻo-đàn hồi của Thạch quyển 2 1 8 24 2015 Đá là gì Phân loại Đá Rock is a combination one or more minerals. The Earth s outer solid layer the lithosphere is made of rock. 3 Biến dạng Deformation describes the transformations from some initial to some final geometry Deformation of a rock body occurs in response to a force 4 2 8 24 2015 Lực và Ứng suất Force is Strength or energy as an attribute of physical action change the body or movement F m a Stress is a force applied over an area Uniform stress Pressure is a stress wherein the forces act equally from all directions X Y Z in fluid Confining stress weight of overlying rocks is a uniform stress Z 5 PHÂN LOẠI If stress is not equal from all directions then we say that the stress is a differential stress. Three kinds of differential stress occur Tensional stress or extensional stress which stretches rock Compressional stress which squeezes rock and Shear stress which result in slippage and translation. 6 3 8 24 2015 CÁC GIAI ĐOẠN BIẾN DẠNG Stages of Deformation Elastic Deformation -- wherein the strain is reversible. Ductile Deformation -- wherein the strain is irreversible. Fracture - irreversible strain wherein the material breaks. 7 We can divide materials into two classes that depend on their relative behavior under stress Brittle materials have a small or large region of elastic behavior but only a small region of ductile behavior before they fracture. Ductile materials have a small region of elastic behavior and a large region of ductile behavior before they fracture. 8 4 8 24 2015 Clockwise Rotation about the z-axis . Translation Parallel

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.