TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án tiến sĩ Kinh tế: Phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng

Luận án nghiên cứu làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội vùng, áp dụng vào vùng đồng bằng sông Hồng và trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội vùng này trong giai đoạn 2021-2030. | Tóm tắt luận án tiến sĩ Kinh tế Phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng sông Hồng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NGUYỄN VĂN HUY PHÁT HUY VỐN TỰ NHIÊN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ 2 HÀ NỘI NĂM 2020 2 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tài nguyên thiên nhiên là nguồn tài sản quan trọng ngày càng bị khai thác cạn kiệt và trở thành yếu tố giới hạn của phát triển. Để phát huy hiệu quả tài nguyên thiên nhiên phục vụ phát triển kinh tế xã hội tài nguyên thiên nhiên quan điểm xem tài nguyên thiên nhiên là món quà miễn phí của thiên nhiên cần thay đổi. Tài nguyên thiên cần được xem xét dưới góc độ nguồn vốn nguồn lực quan trọng để phát huy thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phát huy vốn tự nhiên là nhằm nâng cao khả năng đóng góp và giá trị của nguồn vốn tự nhiên thông qua các hoạt động khai thác sử dụng bảo vệ đầu tư và phát triển nguồn vốn tự nhiên để phát triển triển kinh tế xã hội. Trong những năm qua các tỉnh thành phố của vùng đồng bằng sông Hồng đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội ở nhiều mặt tốc độ tăng trưởng cơ cấu kinh tế xóa đói giảm nghèo nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên thực tế cho thấy đặc trưng cơ bản của quá trình phát triển kinh tế của vùng vẫn chủ yếu dựa vào khai thác tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên nguồn lực này vẫn chưa được sử dụng hiệu quả bền vững. Tài nguyên thiên nhiên chưa được xem là nguồn vốn đặc biệt để sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn lực này để thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững vùng. Để phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng một cách hiệu quả cần thiết phải có một nghiên cứu toàn diện về vấn đề này đồng thời để có những đề xuất kiến nghị phù hợp trong bối cảnh tình hình mới. Do vậy nghiên cứu sinh đã chọn đề tài luận án là Phát huy vốn tự nhiên để phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bằng sông Hồng . 2. Mục đích nhiệm vụ .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.