TAILIEUCHUNG - Summary of Dessertation of Law dotor: Improvement of the legal framework on controlling administrative decisionmaking in Viet Nam

The purpose of the dissertation is to clarify the theorical and practical issues of the law on controlling the enactment of the administrative decisions. Based on that, recommendations relating to perfecting the law on controlling the current enactment of the administration decisions in Viet Nam are proposed. | Summary of Dessertation of Law dotor Improvement of the legal framework on controlling administrative decisionmaking in Viet Nam

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.