TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa

Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất định hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025 một cách có hiệu quả. Đồng thời, cung cấp thêm cơ sở khoa học cho chính quyền tỉnh, huyện trong việc hoạch định chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát triển nông nghiệp nói riêng ở miền núi của tỉnh này. | Tóm tắt luận án Tiến sĩ Kinh tế Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN LƢƠNG TẤT THẮNG NÂNG CAO ỆU QUẢ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở MIỀN NÚI TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành Kinh tế phát triển Mã số 9310105 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ K N TẾ HÀ NỘ NĂM 2020 CÔNG TRÌN ĐƢỢC HOÀN THÀNH TẠI VIỆN CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học 1. GS. DU PHONG 2. TS. KIM QUỐC CHÍNH Phản biện 1 . Phản biện 2 . Phản biện 3 . Luận án sẽ đƣợc bảo vệ trƣớc Hội đồng chấm luận án cấp nhà nƣớc họp tại Viện Chiến lƣợc phát triển Vào hồi . Ngày .tháng. năm 2020 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thƣ viện Quốc gia - Thƣ viện Viện Chiến lƣợc phát triển MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Thanh Hóa là tỉnh có dân số khoảng 3 7 triệu người có cả miền núi đồng bằng ven biển và biển lại là nơi chịu ảnh hưởng lớn từ biến đổi khí hậu. Miền núi của tỉnh chiếm khoảng 76 5 diện tích tự nhiên 14 diện tích đất nông nghiệp 29 6 dân số toàn tỉnh nhưng nông nghiệp phát triển đang có hiệu quả thấp thu nhập bình quân đầu người nhân khẩu nông nghiệp chỉ bằng khoảng 35 mức trung bình của tỉnh. Làm thế nào để phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa có hiệu quả trong điều kiện toàn cầu hóa biến đổi khí hậu là vấn đề lớn cần được làm rõ. Kết quả nghiên cứu đề tài này sẽ là tài liệu tham khảo tốt cho các tỉnh ven biển từ Bắc vào nam Trung bộ miền núi giống nhưu điều kiện của Thanh Hóa. Với nhận thức như vậy tác giả chọn vấn đề Nâng cao hiệu quả phát triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa làm đề tài luận án tiến sĩ kinh tế chuyên ngành kinh tế phát triển. 2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu . Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu của luận n là đề uất định hướng giải pháp ph t triển nông nghiệp ở miền núi tỉnh Thanh Hóa đến n m 2025 một cách có hiệu quả. Đồng thời cung cấp thêm cơ sở khoa học cho chính quyền tỉnh huyện trong việc hoạch định chủ trương chính sách phát triển kinh tế - xã hội nói chung và phát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.