TAILIEUCHUNG - Thesis summary of Jurisprudence: Guaranteeing human rights of the accused in criminal investigation

The thesis builds the argument system about guaranteeing human rights of the accused in criminal investigation and proposes the petition to complete the legal criminal procedure regulations and feasible solutions to ensure the rights of the accused in criminal investigation. | Thesis summary of Jurisprudence Guaranteeing human rights of the accused in criminal investigation

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.