TAILIEUCHUNG - Summary of doctoral thesis in Economics: Tax management of e-commerce activities in Viet Nam

With the goal of improving tax administration efficiency of tax authorities, the thesis uses the concept of e-commerce in the narrow sense. Scope of the research object: The thesis focuses on researching tax administration for enterprises operating e-commerce. Scope of the study period: from 2012 to 2018 and focusing on the period from 2016 to 2018. Scope of the research space: Thesis of tax administration research on ecommerce on the whole scope. However, it focuses on data for research in a number of provinces with strong development of ecommerce activities as a basis for describing the current situation of tax administration for electronic commerce in Vietnam. | Summary of doctoral thesis in Economics Tax management of e-commerce activities in Viet Nam

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.