TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu giá trị của nồng độ HE 4 huyết thanh trong chẩn đoán u buồng trứng

Mô Nghiên cứu giá trị của nồng độ của HE4 và HE4 phối hợp với CA125 trong chẩn đoán UBT. Đối tượng và Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp mô tả cắt ngang của 126 Bệnh nhân khám, phẫu thuật tại bệnh viện PSTƯ từ 12/2013 đến 3/2014. | Nghiên cứu giá trị của nồng độ HE 4 huyết thanh trong chẩn đoán u buồng trứng Tạp chí phụ sản - 12 2 35-39 2014 NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA NỒNG ĐỘ HE 4 HUYẾT THANH TRONG CHẨN ĐOÁN U BUỒNG TRỨNG Vũ Bá Quyết Đặng Quang Hùng Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Ovarian cancer is a gynecologic disease that have Mô Nghiên cứu giá trị của nồng độ của HE4 và HE4 a high prevalence and is opten diagnosed at advanced phối hợp với CA125 trong chẩn đoán UBT. Đối tượng và stage. CA125 is a well known marker of ovarian cancer Phương pháp nghiên cứu Phương pháp mô tả cắt it has limited sensitivity and specificy for early cancers ngang của 126 Bệnh nhân khám phẫu thuật tại bệnh many of which are potentially curable. Subjects and viện PSTƯ từ 12 2013 đến 3 2014. Tất cả các Bệnh nhân Methods cross-sectional descriptive 126 patients đều có đầy đủ thông tin cá nhân siêu âm xét nghiệm including the examed and operated patients at the NHOG nồng độ HE4 và CA 125 huyết thanh trên máy ARCHITECT from 12 2013 to 3 2014. All patients have complete kit HE4 của hãng ARCHITECT được phẫu thuật tại viện personal information ultrasound concentrations of và có kết quả mô bệnh học. Kết quả Nồng độ HE4 của serum HE4 and CA 125 on ARCHITECT test ARCHITECT nhóm u lành tính trung bình là 49 7 pmol l ở nhóm còn HE4 kits pathological results. Results The concentration kinh và 62 4 ở nhóm mãn kinh thấp hơn ngưỡng quy HE4 average of benign group is 49 7 pmol l in the pre- ước lần lượt là 70 pmol l và 140 pmol l nhóm u ác tính menopausal group and 62 4 pmol l in postmenopausal và ung thư biểu mô có nồng độ HE4 huyết thanh cao hơn group the estimated level is lower than 70 pmol l and 140 có ý nghĩa thống kê so với nhóm u lành tính. Với mức 95CI pmol l the acute group and the epithellia carcinoma HE4 có độ nhậy và độ đặc hiệu chung lần lượt là 63 6 và group has serum HE4 concentrations higher than the 94 7 ở nhóm bệnh nhân còn kinh độ nhậy và độ đặc hiệu benign tumors with statistical significance. With 95CI lần

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.