TAILIEUCHUNG - Đánh giá thực trạng phá thai đến hết 12 tuần tuổi tại Trung tâm tư vấn SKSS – KHHGĐ, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, năm 2013

Bài viết trình bày mô tả một số đặc điểm nhân trắc học của phụ nữ đi phá thai, xác định tỷ lệ phụ nữ đã sử dụng BPTT và lý do thất bại. | Đánh giá thực trạng phá thai đến hết 12 tuần tuổi tại Trung tâm tư vấn SKSS KHHGĐ Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2013 Tạp chí phụ sản - 12 2 199-202 2014 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG PHÁ THAI ĐẾN HẾT 12 TUẦN TUỔI TẠI TRUNG TÂM TƯ VẤN SKSS KHHGĐ BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG NĂM 2013 Nguyễn Thị Hồng Minh Phạm Thị Thanh Hiền Đặng Thị Ngọc Thơ Đào Văn Thụ Hà Duy Tiến Nguyễn Thị Thanh Hà Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt Objective Describe some of the anthropometric Mục tiêu 1. Mô tả một số đặc điểm nhân trắc học của characteristics of women to have abortions. 2. phụ nữ đi phá thai. 2. Xác định tỷ lệ phụ nữ đã sử dụng Determine that the proportion of women using BPTT và lý do thất bại . Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Đối contraception and the reasons of failure. Cross tượng tất cả các phụ nữ phá thai đến hết 12 tuần tại TT -sectional descriptive study. Subjects All women tư vấn SKSS KHHGĐ BV PSTW năm 2013 loại trừ thai lưu abortion at 12 weeks to the end of the counseling và thai bất thường với cỡ mẫu thuận tiện n 5618. Kết center reproductive health and family planning of quả Độ tuổi phá thai nhiều nhất từ 18 35 tuổi chiếm National hospital of obstetrics and gynecology in 2013 tỷ lệ 83 . Phụ nữ đã kết hôn chiếm 71 6 chưa kết hôn eliminating stillbirth and fetal abnormalities with 28 4 . Tuổi thai khi phá thai phần lớn đến hết 8 tuần the sample size n 5618. Research Results The age là 89 tuổi thai từ 9 - 12 tuần là 11 . Đa số phụ nữ lựa of most abortions from 18 - 35 years old accounting chọn hút thai chiếm 93 7 phá thai bằng thuốc. Phụ for 83 . Married women accounted for 71 6 28 4 nữ chưa sinh con phá thai chiếm 31 đã sinh con chiếm unmarried. Gestational age when most abortions 69 .Điều đáng quan tâm là 45 tổng số phụ nữ phá until the end of 8 weeks was 89 gestational age from thai không sử dụng BPTT. Lý do thất bại của việc sử dụng 9-12 weeks was 11 . Most women choose abortion BPTT dẫn đến có thai ngoài ý muốn là sử dụng không accounted for 93 7 of medical abortion. .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.