TAILIEUCHUNG - Đánh giá hiệu quả phá thai nội khoa đến hết 9 tuần bằng việc rút ngắn thời gian sử dụng misoprostol sau mifepristone từ 48 giờ xuống còn 24 giờ

Bài viết trình bày đánh giá hiệu quả của phá thai nội khoa đến hết 9 tuần bằng việc rút ngắn thời gian sử dụng Misoprostol sau Mifepristone từ 48 giờ xuống còn 24 giờ. | Đánh giá hiệu quả phá thai nội khoa đến hết 9 tuần bằng việc rút ngắn thời gian sử dụng misoprostol sau mifepristone từ 48 giờ xuống còn 24 giờ Tạp chí phụ sản - 12 2 195-198 2014 ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ PHÁ THAI NỘI KHOA ĐẾN HẾT 9 TUẦN BẰNG VIỆC RÚT NGẮN THỜI GIAN SỬ DỤNG MISOPROSTOL SAU MIFEPRISTONE TỪ 48 GIỜ XUỐNG CÒN 24 GIỜ Đặng Thị Ngọc Thơ Lê Hoài Chương Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt FOR PREGNANCY TERMINATION UP TO 9 WEEKS BY Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá hiệu quả của phá SHORTENING TIME USE MISOPROSTOL AFTER THE thai nội khoa đến hết 9 tuần bằng việc rút ngắn thời gian MIFEPRISTONE FROM 48 HOURS TO 24 HOURS sử dụng Misoprostol sau Mifepristone từ 48 giờ xuông Objective evaluating effectiveness of medical còn 24 giờ. Phương pháp nghiên cứu thử nghiêm abortion for pregnancy termination up to 9 weeks of lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng trên 150 phụ nữ có gestation by shortening time use Misoprostol after thai dưới 9 tuân tuổi tại trung tâm CSSKSS-KHHGĐ Bệnh the mifepristone from 48 hours to 24 hours. Method viên phụ sản Trung ương từ 01 1 2014 đến 31 3 2014. randomized controlled clinical trial RCT in 150 pregnants Kêt quả nghiên cứu cả 2 nhóm đều có tỷ lệ thành công termination up to 9 weeks of gestation at at the counseling 96 . Không trường hợp nào phải dừng nghiên cứu . Các center reproductive health and family planning of NHGO tác dụng phụ giữa 2 nhóm tương đương nhau. Kết luận 01 01 2014-31 03 2014. Research Result Efficacy Phá thai nội khoa với tuổi thai hết 9 tuần có thể sử dụng outcome analysed for 150 women 96 . No case to stop Misoprostol sau Mifepriston 24 giờ mà vẫn cho tỷ lệ thành studying symptom and adverse effects is the equal in 2 công cao 96 . Từ Khóa tránh thai phá thai nội khoa groups. Conclusion effectiveness of medical abortion mifepristone misoprostol. for pregnancy termination up to 9 weeks by shortening time use Misoprostol after the Mifepristone from 48 hours Abstract to 24 hours is 96 Keywords contraception medical EVALUATING .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.