TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm lấy noãn đến chất lượng noãn và phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết trình bày đánh giá ảnh hưởng của thời điểm lấy noãn đến chất lượng noãn và phôi trong kích thích buồng trứng (KTBT) bằng phác đồ dài. | Nghiên cứu ảnh hưởng của thời điểm lấy noãn đến chất lượng noãn và phôi trong thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Tạp chí phụ sản - 12 2 179-181 2014 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA THỜI ĐIỂM LẤY NOÃN ĐẾN CHẤT LƯỢNG NOÃN VÀ PHÔI TRONG THỤ TINH TRONG ỐNG NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Nguyễn Hữu Nghị 1 Nguyễn Xuân Hợi 2 1 Trường Đại học Y Thái Bình 2 Bệnh viện Phụ Sản Trung ương Tóm tắt ON THE QUALITY OF OOCYTE AND EMBRYO IN IVF IN Mục tiêu Đánh giá ảnh hưởng của thời điểm lấy NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRIC AND GYNAECOLOGY noãn đến chất lượng noãn và phôi trong kích thích Objective To assess the effects of the moment buồng trứng KTBT bằng phác đồ dài. Đối tượng of oocyte retrieval on quality of oocyte and embryo và phương pháp 261 bệnh nhân thực hiện thụ tinh in ovarian stimulation with long protocol. Materials trong ống nghiệm TTTON tại trung tâm Hỗ trợ sinh amp Methods 261 patients performed in vitro sản Bệnh viện Phụ sản Trung ương được KTBT bằng fertilization in Assisted reproduction center of the phác đồ dài tiến hành lấy noãn vào các giờ thứ 35 36 National Hospital of Obstetrics and Gynecology were 37 và 38 sau tiêm hCG. Kết quả nghiên cứu Có sự cải stimulated by long protocol and conducted to oocyte thiện chất lượng noãn và phôi đối với phác đồ dài khi retrieval in the 35th 36 th 37 th and 38th hours after lấy noãn ở giờ thứ 36 và 37 sau tiêm hCG. Kết luận hCG injection. Results There is an improvement in Đối với phác đồ dài nên lấy noãn vào giờ thứ 36 và 37 the quality of oocytes and embryos in long protocol sau tiêm hCG để tăng chất lượng noãn và chất lượng when do oocytes retrieval in the 36th 37th hours after phôi. Kiến nghị Cần có những nghiên cứu với cỡ mẫu hCG injection. Conclusions In long protocol ovarian lớn hơn đa trung tâm nhằm đưa ra khuyến cáo về thời stimulation oocyte retrieal should be taken in 37th điểm lấy noãn tối ưu để nâng cao tỷ lệ thành công and 36th hours after injection of hCG to increase the trong thụ tinh

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.