TAILIEUCHUNG - Đánh giá sự liên quan giữa kích thước của khoảng sáng sau gáy với các loại bất thường hình thái ở thai có nhiễm sắc thể bình thường

Bài viết trình bày mô tả mối liên quan giữa kích thước của độ dầy da gáy với các bất thường hình thái ở thai có nhiễm sắc thể bình thường. | Đánh giá sự liên quan giữa kích thước của khoảng sáng sau gáy với các loại bất thường hình thái ở thai có nhiễm sắc thể bình thường Chẩn đoán trước sinh Trần Danh Cường Nguyễn Hải Long ĐÁNH GIÁ SỰ LIÊN QUAN GIỮA KÍCH THƯỚC CỦA KHOẢNG SÁNG SAU GÁY VỚI CÁC LOẠI BẤT THƯỜNG HÌNH THÁI Ở THAI CÓ NHIỄM SẮC THỂ BÌNH THƯỜNG Trần Danh Cường 1 Nguyễn Hải Long 2 1 Trường Đại học Y Hà Nội 2 Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng Tóm tắt Abstract Mục tiêu nghiên cứu Mô tả mối liên quan giữa RELATION BETWEEN NUCHAL TRANSLUCENCY AND kích thước của độ dầy da gáy với các bất thường hình FETAL ABNOMALIES IN CASES NORMAL KARYOTYPE thái ở thai có nhiễm sắc thể bình thường. Đối tượng và Objectives To evaluate the relation between the phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu theo dõi dọc rate of malformations and the value of NT in fetus with 380 thai phụ được chẩn đoán tăng khoáng sáng sau normal karyotype and increased nuchal translucency gáy trong thời điểm từ 12 tuần đến 13 tuần 6 ngày có at the 12-14 weeks scan. Materials and methods kết quả phân tích NST đồ từ tế bào ối bình thường được Retrospective study of 380 chromosomally normal theo dõi tại TTCĐTS Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ singleton pregnancies with nuchal translucency of 01 2011 đến 04 2013. Kết quả nghiên cứu Tỷ lệ bất 3 0mm. These patients were managed with follow- thường hình thái ở thai có KSSG từ 3-3 9mm là 10 4 ở up scans at 22 28 32 weeks in the center of prenatal thai có KSSG từ 4-4 9mm là 7 5 ở thai có KSSG 5mm diagnosis of NHOG from 01 2011 to 04 2013. Results là 15 7 . Sự khác biệt là không có ý nghĩa thống kê. Các The rate of malformations in fetus increased NT but bất thường hay gặp ở thai có KSSG 5mm là dị tật tim normal karyotype is 10 2 generally 10 4 for NT from và phù thai. Kết luận Thai nhi tăng KSSG có nguy cơ 3-3 9mm 7 5 for NT from 4-4 9mm 15 7 for NT from bị bất thường hình thái cao nhất là một số bất thường 5mm. The difference isn t significant. Conclusions Fetus nặng như bất thường tim hệ cơ xương và phù thai.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN