TAILIEUCHUNG - Một số yếu tố nguy cơ viêm niêm mạc tử cung sau đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Bài viết nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn và một số yếu tố nguy cơ gây viêm niêm mạc tử cung (VNMTC) sau đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung Ương từ 01/09/2012 – 30/06/2013. | Một số yếu tố nguy cơ viêm niêm mạc tử cung sau đẻ tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương Tạp chí phụ sản - 12 2 123-126 2014 MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VIÊM NIÊM MẠC TỬ CUNG SAU ĐẺ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TRUNG ƯƠNG Nguyễn Thùy Nhung Lê Thị Thanh Vân Nguyễn Duy Hưng Đại học Y Hà Nội Tóm tắt Abstract Mục tiêu Nghiên cứu căn nguyên vi khuẩn RISK FACTORS OF POSTPARTUM ENDOMETRITIS AT THE và một số yếu tố nguy cơ gây viêm niêm mạc tử NATIONAL HOSPITAL OF OBSTETRIC AND GYNECOLOGY cung VNMTC sau đẻ tại bệnh viện Phụ sản Trung Objective To study bacterial etiology and risk factors Ương từ 01 09 2012 30 06 2013. Đối tượng và of postpartum endometritis at the National hospital of phương pháp Sử dụng phương pháp nghiên cứu obstetric and gynecology from 01 09 2012 to 06 30 2013. mô tả bệnh chứng cả tiến cứu và hồi cứu nghiên Subjects and Methods Using a case-control study cứu 120 bệnh nhân mắc viêm niêm mạc tử cung described both prospective and retrospective studied sau đẻ điều trị tại viện phụ sản trung ương và 240 120 patients is diagnosed and treated as postpartum bệnh nhân nhóm chứnglà những bệnh nhân có endometritis at the National hospital of obstetric and nhiều điểm tương đồng với bệnh nhân nhóm bệnh. gynecology patients and 240 control group patients Kết quả Tiền sử viêm nhiễm phụ khoa trước và have many similarities with patient cohort. Results trong khi có thai không được điều trị tỷ lệ VNMTC A history of gynecological inflammation before and cao gấp 4 67 lần. Thời gian theo dõi tại phòng đẻ during pregnancy is not treated will increase the rate of hơn 6 giờ làm tăng tỷ lệ viêm lên 2 21 lần thời gian endomitritis 4 67 times. Duration of labor if more than vỡ ối trên 6 giờ tăng 4 62 lần . Can thiệp thủ thuật 6 hours increases at 2 21 times the rate of infection. sau đẻ đúng chỉ định và kỹ thuật tôn trọng nguyên The duration of membrane rupture if over 6 hours tắc vô khuẩn không làm tăng tỷ lệ VNMTC. E coli increasesthe rate of infection 4 62 times. Intervention là nhóm vi .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN