TAILIEUCHUNG - Sáng kiến kinh nghiệm: Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Sáng kiến kinh nghiệm "Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khối 6" thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo giúp phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh, tạo ra ý nghĩa cuộc sống. sáng kiến để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu. | Sáng kiến kinh nghiệm Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi Hội đồng thẩm định sáng kiến huyện Nho Quan. Chúng tôi Họ và tên Ngày Nơi công tác Chức Trình độ Tỉ lệ 100 đóng góp tháng năm danh chuyên vào việc tạo ra sáng sinh môn kiến Nguyễn 22 03 1985 Trường ̣ ̃ Giáo Thac si Thị Nhung THCS Thanh viên Sinh hoc̣ 25 Lạc Vũ Thị Tố 10 08 1990 Trường Giáo Đại học Duyên THCS Thanh viên Giáo dục 25 Lạc công dân Đinh Thị 13 05 1988 Trường Giáo Đại học Vân THCS Thanh viên ngữ văn 25 Lạc Lê Thị 27 08 1994 Trường Giáo Cao Thanh THCS Thanh viên đẳng lịch 25 Huyền Lạc sử Là các đồng tác giả đề nghị xét công nhận sáng kiến Phát triển năng lực sáng tạo cho học sinh khối 6 thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo . I. LĨNH VỰC ÁP DỤNG SÁNG KIẾN Quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ làm thay đổi tất cả các lĩnh vực biến nhanh chóng về cơ cấu và chất lượng nguồn nhân lực ở nhiều quốc gia. Điều này đòi hỏi giáo dục và đào tạo phải có những thay đổi một cách căn bản và toàn diện từ triết lí mục tiêu đến nội dung phương pháp và hình thức tổ chức dạy học nhằm phát triển cho người học hệ thống năng lực cần thiết để có thể tham gia hiệu quả vào thị trường lao động trong nước và quốc tế. Vì vậy phát triển chương trình giáo dục phổ thông dựa trên tiếp cận năng lực là một lựa chọn tất yếu khách quan và phù hợp với yêu cầu phát triển của xã hội. Việt Nam đang tích cực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp một cuộc cách mạng sẽ thay đổi triệt để cách chúng ta sống làm việc và giao tiếp với nhau. Nó đặt ra yêu cầu lớn phải biến đổi vai trò của giáo viên người truyền thụ kiến thức theo cách truyền thống sang vai trò mới với tư cách người xúc tác và điều phối hướng dẫn học sinh trở thành người tự học và tự đổi mới suốt đời. Để cho cá nhân tồn tại và phát triển nhanh trong kỉ nguyên toàn cầu hóa và số hóa con người phải được trang bị các kĩ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.