TAILIEUCHUNG - Đánh giá hàm lượng kim loại nặng (đồng, chì và kẽm) trong nước biển tại một số xã đảo ven bờ Việt Nam

Ba xã đảo ven bờ Việt Hải (Hải Phòng), Nhơn Châu (Bình Định) và Nam Du (Kiên Giang) có những đặc điểm riêng biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội đại diện cho ba vùng miền của Việt Nam. Điểm chung của ba xã đảo là có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng, điều kiện tự nhiên tương đối hoang sơ, kinh tế chưa phát triển và đang bị ảnh hưởng bởi các thách thức do ô nhiễm môi trường (ÔNMT), trong đó có ô nhiễm kim loại nặng. | Đánh giá hàm lượng kim loại nặng (đồng, chì và kẽm) trong nước biển tại một số xã đảo ven bờ Việt Nam KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG KIM LOẠI NẶNG (ĐỒNG, CHÌ VÀ KẼM) TRONG NƯỚC BIỂN TẠI MỘT SỐ XÃ ĐẢO VEN BỜ VIỆT NAM Lê Xuân Sinh (1) Nguyễn Văn Bách TÓM TẮT Ba xã đảo ven bờ Việt Hải (Hải Phòng), Nhơn Châu (Bình Định) và Nam Du (Kiên Giang) có những đặc điểm riêng biệt về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên và đặc điểm kinh tế - xã hội đại diện cho ba vùng miền của Việt Nam. Điểm chung của ba xã đảo là có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng, điều kiện tự nhiên tương đối hoang sơ, kinh tế chưa phát triển và đang bị ảnh hưởng bởi các thách thức do ô nhiễm môi trường (ÔNMT), trong đó có ô nhiễm kim loại nặng. Nhìn chung, chất lượng môi trường nước biển tại ba xã đảo có chất lượng khá tốt. Hàm lượng các kim loại nặng (Cu, Pb, và Zn) trong mẫu nước biển đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam. Giá trị trung bình hàm lượng Cu và Zn trong nước biển xã Nam Du cao nhất trong ba khu vực nghiên cứu. Trong khi đó, giá trị trung bình hàm lượng Pb trong nước biển cao nhất ghi nhận tại xã Nhơn Châu. Tại cả ba khu vực nghiên cứu, hàm lượng kim loại nặng (Cu, Pb và Zn) trong mẫu nước tầng đáy thường cao hơn so với nước tầng mặt. Tài liệu, tư liệu trong bài báo này có xuất xứ từ kết quả đề tài khoa học công nghệ cấp Nhà nước : “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh (KTX) cho một số xã đảo tiêu biểu ven bờ Việt Nam” do TS. Lê Xuân Sinh (Viện Tài nguyên và Môi trường biển) làm chủ nhiệm. Từ khóa: Kim loại nặng, đồng, chì, kẽm, xã đảo ven bờ, Việt Nam. 1. Mở đầu vững chủ quyền quốc gia trên các vùng biển đảo của Chuyển đổi phương thức phát triển, hướng tới xây đất nước. Từ những năm 2000 trở lại đây, có nhiều dựng nền “KTX” đang là hướng tiếp cận mới tại Việt nghiên cứu để định hướng phát triển mô Hình KTX Nam, nhưng phù hợp với xu thế chung của hệ .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.