TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực

Luận văn "Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực" trình bày sáu phương pháp chủ yếu để giải các bài toán không mẫu mực. Nhưng do một bài toán không mẫu mực có thể giải đồng thời bằng nhiều phương pháp khác nhau và một vài phương pháp có phần "tương tự" nên việc phân loại phương pháp, ví dụ và bài tập chỉ là tương đối. | Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Một số phương pháp giải bài toán không mẫu mực ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN ----------------------- ĐINH THỊ BÍCH NGỌC ĐỀ TÀI MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN KHÔNG MẪU MỰC Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Người hướng dẫn khoa học: Đặng Huy Ruận HÀ NỘI - 2015 Mục lục Lời nói đầu 3 1 Phương pháp quy nạp toán học 4 Nguyên lý quy nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Phương pháp chứng minh bằng quy nạp . . . . . . . . . 4 Cơ sở quy nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Quy nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Vận dụng phương pháp quy nạp để giải bài toán không mẫu mực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Bài tập tự giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2 Phương pháp phản chứng 9 Phép suy luận phản chứng . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Phương pháp chứng minh bằng phản chứng . . . . . . . 9 Các bước suy luận trong chứng minh phản chứng . . . . 10 Vận dụng phương pháp phản chứng để giải các bài toán không mẫu mực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Bài tập tự giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3 Phương pháp suy luận 14 Vài nét về phương pháp suy luận . . . . . . . . . . . . . 14 Các ví dụ về vận dụng phương pháp suy luận. . . . . . . 15 4 Phương pháp bảng 17 Vài nét về phương pháp bảng . . . . . . . . . . . . . . . 17 Vận dụng phương pháp bảng để giải bài toán không mẫu mực . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Bài tập tự giải . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 5 Phương pháp sơ đồ 21 Giới thiệu về phương pháp sơ đồ . . . . . . . . . . . . . 21 Vận dụng phương pháp sơ đồ để giải các bài toán không mẫu mực. . . . . . . . . . . . . . . .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.