TAILIEUCHUNG - TCVN 10606-5-1-2:2014

Tiêu chuẩn TCVN 10606-5-1-2:2014 có thể áp dụng cho mô hình các tổ chức rất bé VSE. Các VSE là các công ty, tổ chức, phòng ban hoặc dự án tối đa 25 người. Các quá trình vòng đời được mô tả trong bộ TCVN 10606 (ISO/IEC 29110) không dùng để ngăn ngừa hoặc ngăn cản việc sử dụng bởi các tổ chức lớn hơn VSE. Tiêu chuẩn này cung cấp hướng dẫn quản lý và sử dụng kỹ thuật để hồ sơ cơ bản đã mô tả trong TCVN 10606-4-1 (ISO/IEC 29110-4-1) thông qua các quá trình Quản lý Dự án và Thực thi Phần mềm. Tiêu chuẩn này là hướng dẫn riêng biệt. Tiêu chuẩn này không dùng để VSE áp dụng cho hồ sơ được chuẩn hóa để thực thi tiêu chuẩn này. | Nội dung Text TCVN 10606-5-1-2 2014 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10606-5-1-2 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-2 2011 KỸ THUẬT PHẦN MỀM - HỒ SƠ VÒNG ĐỜI CHO CÁC TỔ CHỨC RẤT BÉ - PHẦN 5-1-2 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ KỸ THUẬT NHÓM HỒ SƠ CHUNG HỒ SƠ CƠ BẢN Software engineering - Lifecycle profiles for Very Small Entities VSEs - Part 5-1-2 Management and engineering guide Generic profile group Basic profile Lời nói đầu TCVN 10606-5-1-2 2014 hoàn toàn tương đương với ISO IEC TR 29110-5-1-2 2012. TCVN 10606-5-1-2 2014 do Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN JTC1 Công nghệ Thông tin biên soạn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 Kỹ thuật phần mềm gồm các tiêu chuẩn sau - TCVN 10606-1 2014 ISO IEC TR 29110-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 1 Tổng quát - TCVN 10606-2 2014 ISO IEC 29110-2 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 2 Khung và sơ đồ phân loại - TCVN 10606-3 2014 ISO IEC TR 29110-3 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 3 Hướng dẫn đánh giá - TCVN 10606-4-1 2014 ISO IEC 29110-4-1 2011 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 4-1 Đặc tả hồ sơ Nhóm hồ sơ chung - TCVN 10606-5-1-1 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-1 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-1 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ sơ khởi - TCVN 10606-5-1-2 2014 ISO IEC TR 29110-5-1-2 2012 Kỹ thuật phần mềm - Hồ sơ vòng đời cho các tổ chức rất bé - Phần 5-1-2 Hướng dẫn quản lý và kỹ thuật Nhóm hồ sơ chung - Hồ sơ cơ bản. Lời giới thiệu Nền công nghiệp phần mềm đã công nhận giá trị của Tổ chức rất bé VSE trong việc đóng góp các sản phẩm và dịch vụ đáng giá. Trong bộ tiêu chuẩn TCVN 10606 ISO IEC 29110 một VSE là một thực thể doanh nghiệp tổ chức phòng ban hoặc dự án có tối đa 25 người. Các VSE cũng phát triển và hoặc bảo trì phần mềm được sử dụng trong các hệ thống lớn hơn .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.