TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2017/BTNMT áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác. Mọi tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. Nước thải công nghiệp sản xuất thép xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52 2017 BTNMT QCVN 52 2017 BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry Lời nói đầu QCVN 52 2017 BTNMT do Tổng cục Môi trường biên soạn Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và được ban hành theo Thông tư số 78 2017 TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP National Technical Regulation on Wastewater of Steel Industry 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp sản xuất thép khi xả ra nguồn tiếp nhận nước thải. . Đối tượng áp dụng . Quy chuẩn này áp dụng riêng cho nước thải công nghiệp sản xuất thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác. Mọi tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động xả nước thải công nghiệp sản xuất thép ra nguồn tiếp nhận nước thải tuân thủ quy định tại quy chuẩn này. . Nước thải công nghiệp sản xuất thép xả vào hệ thống thu gom của nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp phải tuân thủ theo quy định của đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung. . Giải thích thuật ngữ Trong quy chuẩn này các thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau . Nước thải công nghiệp sản xuất thép là nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động sản xuất ra gang thép mà không trộn lẫn các loại nước thải khác của cơ sở sản xuất thép. . Cơ sở sản xuất thép là nhà máy cơ sở sản xuất có ít nhất một trong những công đoạn sau sản xuất cốc luyện kim thiêu kết hoàn nguyên sắt sản xuất gang luyện thép cán thép. Cơ sở sản xuất thép được phân chia thành 2 loại . Khu liên hợp sản xuất gang thép là tổ hợp các công đoạn sản xuất thép từ quặng sắt hợp kim sắt trong đó bao gồm quá trình sản xuất cốc luyện kim thiêu kết sản xuất gang trong lò cao luyện thép sản xuất bán .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.