TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Chính sách nợ tác động đến doanh nghiệp, tác động đòn bẩy trong một nền kinh tế cạnh tranh không có thuế, quy luật bảo tồn giá trị trong doanh nghiệp, các quan điểm truyền thống về chính sách nợ công, và vấn đề bất hoàn hảo trong thị trường tài chính doanh nghiệp. để biết thêm nội dung chi tiết. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 14 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 14 CHÍNH SÁCH NỢ TÁC ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO ĐẾN GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ? NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG • Tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim do tài sản của doanh nghiệp sản xuất ra. • Khi doanh nghiệp được tài trợ hoàn toàn bằng vốn cổ phần thường, tất cả các dòng tiền đó thuộc về các cổ đông. • Khi doanh nghiệp phát hành cả chứng khoán nợ và chứng khoán cổ phần thường, dòng tiền được chia thành hai dòng: ¾ Một dòng tương đối an toàn thuộc về chủ nợ ¾ Một dòng rủi ro hơn thuộc về các cổ đông NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG Định đề I của M&M cho rằng : • Một doanh nghiệp không thể thay đổi tổng giá trị các chứng khoán bằng cách phân chia các dòng tiền thành các dòng khác nhau. • Giá trị của doanh nghiệp được xác định bằng các tài sản thực, chứ không phải bằng các chứng khoán mà doanh nghiệp phát hành. • Như vậy cấu trúc vốn không liên quan đến giá trị doanh nghiệp khi các quyết định đầu tư của doanh nghiệp đã được định sẵn. 1 NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG • Trên thực tế, cấu trúc vốn có đặt thành vấn đề. • Tuy nhiên nếu không hiểu các điều kiện mà theo đó lý thuyết MM đúng, sẽ không hiểu tại sao một cấu trúc vốn này lại tốt hơn một cấu trúc vốn khác. • Giám đốc tài chính cần phải biết các loại bất hoàn hảo của thị trường để tìm được cấu trúc vốn tối ưu. TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TRONG MỘT NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH KHÔNG CÓ THUẾ Một chính sách tối đa hóa giá trị doanh nghiệp cũng tối đa hóa tài sản cổ đông. • Công ty Wapshot Mining Company, bán 1000 cổ phần của với giá 50$/cổ phần và vay $. • Tổng giá trị thị trường V của tất cả chứng khoán

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.