TAILIEUCHUNG - Performance of sorghum hybrids under different nitrogen levels in rice-fallow conditions of North Coastal A.P., India

A field experiment entitled “Performance of Sorghum hybrids under different nitrogen levels in rice-fallow conditions of North Coastal .” was conducted at Agricultural College Farm, Naira in sandy loam soil during rabi 2016-17. The treatments comprised of combination of four sorghum hybrids and four nitrogen levels laid out in Split plot design with three replications. Sorghum hybrid CSH 25 and application of 120 kg ha-1 recorded the highest growth parameters as well as leaf area index. | Performance of sorghum hybrids under different nitrogen levels in rice-fallow conditions of North Coastal ., India

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.