TAILIEUCHUNG - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT

QCVN 20:2009/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. . | Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 20 2009 BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 20 2009 BTNMT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances HÀ NỘI - 2009 Lời nói đầu QCVN 20 2009 BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí biên soạn Tổng cục Môi trường Vụ Khoa học và Công nghệ Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 25 2009 TT-BTNMT ngày 16 tháng 11 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI MỘT SỐ CHẤT HỮU CƠ National Technical Regulation on Industrial Emission of Organic Substances 1. QUY ĐỊNH CHUNG . Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp khi phát thải vào môi trường không khí. . Đối tượng áp dụng Quy chuẩn này áp dụng đối với tổ chức cá nhân liên quan đến hoạt động phát thải khí thải công nghiệp có chứa các chất hữu cơ vào môi trường không khí. Khí thải của một số ngành công nghiệp và lĩnh vực hoạt động đặc thù được quy định riêng. . Giải thích thuật ngữ Trong Quy chuẩn này từ ngữ dưới đây được hiểu như sau . Khí thải công nghiệp là hỗn hợp các thành phần vật chất phát thải ra môi trường không khí từ ống khói ống thải của các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh dịch vụ công nghiệp. . Mét khối khí thải chuẩn Nm3 là mét khối khí thải ở nhiệt độ 25 0C và áp suất tuyệt đối 760 mm thủy ngân. 2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Nồng độ tối đa cho phép của một số chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp phát thải vào môi trường không khí được quy định trong Bảng 1 dưới đây Bảng 1 - Nồng độ tối đa cho phép các chất hữu cơ trong khí thải công nghiệp phát thải vào môi trường không khí Nồng độ Công thức TT Tên Số CAS tối đa hóa học mg Nm3 1 Axetylen tetrabromua 79-27-6 CHBr2CHBr2 14 2 Axetaldehyt 75-07-0 CH3CHO 270 3 Acrolein 107-02-8 CH2 CHCHO 2 5 4 Amylaxetat 628-63-7 CH3COOC5H11 525 5 Anilin 62-53-3 C6H5NH2 19 .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.