TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: Tác động đoàn bẩy lên rủi ro và tỷ suất sinh lợi" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính, phân tích hòa vốn, đòn bẩy kinh doanh và đòn bẩy tài chính. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 7 TÁC ĐỘNG ĐÒN BẨY LÊN RỦI RO VÀ TỶ SUẤT SINH LỢI CÁC NỘI DUNG CHÍNH 1- MỘT SỐ KHÁI NIỆM 2- RỦI RO KINH DOANH VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH 3- PHÂN TÍCH HOÀ VỐN 4- ĐÒN BẨY KINH DOANH VÀ ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH 1- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHÍNH Đòn bẩy: liên quan đến việc sử dụng các chi phí hoạt động cố định hay các chi phí tài chính cố định. Rủi ro kinh doanh: liên quan đến tính không chắc chắn trong thu nhập EBIT. Rủi ro kinh doanh do tính bất ổn của doanh thu và mức độ sử dụng đòn bẩy kinh doanh. Rủi ro tài chính : là tính khả biến tăng thêm của thu nhập mỗi cổ phần do việc sử dụng các chi phí tài chính cố định. Phân tích hòa vốn: là phương pháp sử dụng để nghiên cứu về mối liên hệ giữa doanh thu, các chi phí hoạt động cố định, các chi phí hoạt động biến đổi và EBIT tại nhiều mức sản lượng khác nhau. 1 1- MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHÍNH Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh (DOL) được định nghĩa là phần trăm thay đổi trong EBIT do 1% thay đổi trong doanh thu. Độ nghiêng đòn bẩy tài chính (DFL) được định nghĩa là phần trăm thay đổi trong thu nhập mỗi cổ phần (EPS) do 1 % thay đổi trong EBIT. Độ nghiêng đòn bẩy tổng hợp (DTL) được định nghĩa là phần trăm thay đổi trong EPS do 1% thay đổi trong doanh Nguyên Nhân Phát Sinh Rủi Ro Kinh Doanh Tính biến đổi của doanh số theo chu kỳ kinh doanh Tính biến đổi của giá bán Tính biến đổi của chi phí Sự tồn tại của sức mạnh thị trường Đại học Kinh Tế TPHCM 5 Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp Nguyên Nhân Phát Sinh Rủi Ro Kinh Doanh Phạm vi đa dạng hóa sản phẩm. Tăng trưởng. Độ nghiêng đòn bẩy kinh doanh (DOL). Về một ý nghĩa nào đó, rủi ro kinh doanh của một doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.