TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Tỷ số thanh toán, tỷ số hoạt động, tỷ số đòn bẩy tài chính, tỷ số sinh lợi, tỷ số giá trị thị trường, phương pháp đánh giá các tỷ số tài chính, một số vấn đề gặp phải khi phân tích báo cáo tài chính. . | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - ĐH Kinh tế CHUYÊN ĐỀ: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 1 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN 2002 2001 1. Vốn bằng tiền 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 3. Các khoản phải thu 4. Hàng tồn kho z TÀI SẢN LƯU ĐỘNG 5. Tài sản cố định z TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 6. TỔNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN 7. Các khoản phải trả 8. Vay ngắn hạn ngân hàng 9. Nợ dài hạn đến hạn trả 10. Nợ ngắn hạn khác Tổng Nợ ngắn hạn 11. Nợ dài hạn TỔNG NỢ 12. Vốn cổ phần TỔNG NGUỒN VỐN 2 BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP KHOẢN MỤC 2002 thu thuần vốn bán hàng gộp phí hoạt động Chi phí bán hàng Chi phí quản lý bộ chi phí hoạt động trước thuế và lãi vay (EBIT) vay trước thuế thu nhập doanh nghiệp (40%) ròng tức cổ phần ưu đãi nhập cổ phần thường nhuận giữ lại lượng cổ phần thường (ngàn cổ phần) thị trường mỗi cổ phần 20 sổ sách mỗi cổ phần 26,44 nhập mỗi cổ phần (EPS) 1,704 tức mỗi cổ phần 0,68 3 1 CÁC TỶ SỐ TÀI CHÍNH z Tỷ số thanh toán đo lường khả năng thanh toán của công ty. z Tỷ số hoạt động đo lường mức độ hoạt động liên quan đến tài sản của công ty. z Tỷ số đòn bẩy cho thấy việc sử dụng nợ của công ty có ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh. z Tỷ số sinh lợi biểu hiện khả năng tạo lãi của tài sản và vốn chủ sở hữu. z Tỷ số giá trị thị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.