TAILIEUCHUNG - Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Kinh tế TP.HCM

Bài giảng "Tài chính doanh nghiệp - Chương 3: Định giá cổ phần thường" cung cấp cho người học các kiến thức: Các cổ phần của các công ty cổ phần đại chúng được giao dịch như thế nào? Các cổ phiếu thường được định giá như thế nào? Mối quan hệ giữa giá trị cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phần thường- EPS, xác định giá trị doanh nghiệp bằng mô hình DCF. | Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - ĐH Kinh tế CHƯƠNG 3 ĐỊNH GIÁ CỔ PHẦN THƯỜNG 1 CÁC CỔ PHẦN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG ĐƯỢC GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO ? CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? 2 MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ TRỊ CỔ PHIẾU VÀ THU NHẬP TRÊN MỖI CỔ PHẦN THƯỜNG – EPS XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP BẰNG MÔ HÌNH DCF 3 1 CÁC CỔ PHẦN CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI CHÚNG ĐƯỢC GIAO DỊCH NHƯ THẾ NÀO ? Việc phát hành các cổ phần mới để gia tăng vốn được diễn ra trên Thị trường sơ cấp ( Primary market) Thị trường giao dịch các cổ phần đang lưu hành được gọi là thị trường thứ cấp ( Secondary maket). Việc giao dịch cổ phần tự thân nó không làm gia tăng thêm vốn mới cho công ty nhưng làm tăng tính thanh khoản cho các chứng khoán 4 CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Sử dụng mô hình DCF (The Discounted Cash Flow) để tính hiện giá cổ phần tương tự như tính hiện giá của bất kỳ một tài sản nào khác. PV (giá cổ phần) = PV ( các thu nhập cổ tức mong đợi trong tương lai) 5 CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Giá trị cổ phần ở thời điểm hiện tại Các cổ đông đang nắm giữ các cổ phần thường sẽ nhận được thu nhập dưới hai hình thức : 1. Cổ tức 2. Chênh lệch giá cổ phần. 6 2 CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Gọi r là tỷ suất sinh lợi DIV1 + P1 − P0 DIV1 P1 − P0 r= = + P0 P0 P0 7 CÁC CỔ PHIẾU THƯỜNG ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ NHƯ THẾ NÀO? Xác định giá trị cổ phần vào những năm sau đó ra sao ? Giá trị của cổ phần trong tương lai sẽ không dễ dàng được dự đoán trực tiếp. Nhưng chúng ta có thể xác định một cách gián tiếp và

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.