TAILIEUCHUNG - Kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải – nghiên cứu điển hình với ngành công nghiệp gang thép

Trong nghiên cứu này, Nhà máy sản xuất gang, thép được lựa chọn, mô hình cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong sản xuất và trong các trạm xử lý nước thải được mô phỏng bằng phần mềm STAN (subSTance flow ANalysis) và SANKEY. | Kiểm soát ô nhiễm và tái sử dụng nước thải – nghiên cứu điển hình với ngành công nghiệp gang thép KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ KIỂM SOÁT Ô NHIỄM VÀ TÁI SỬ DỤNG NƯỚC THẢI – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỚI NGÀNH CÔNG NGHIỆP GANG THÉP Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Trà My (1) Trần Thu Hương, Vũ Thị Minh Thanh TÓM TẮT Sử dụng các công cụ tính toán, mô hình hóa để lượng hóa các chất ô nhiễm chính trong các dòng thải, mức tiêu thụ năng lượng, đánh giá mức độ phát thải, ước tính mức tiêu thụ năng lượng, từ đó dự báo được hiệu quả của các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, cải thiện quy trình sản xuất, sản xuất sạch hơn, luôn là một vấn đề mà các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất quan tâm. Trong nghiên cứu này, Nhà máy sản xuất gang, thép được lựa chọn, mô hình cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng trong sản xuất và trong các trạm xử lý nước thải được mô phỏng bằng phần mềm STAN (subSTance flow ANalysis) và SANKEY. Chỉ tiêu COD được lựa chọn để phân tích dòng vật chất, đánh giá hiệu suất của các công đoạn xử lý nước thải. Kịch bản nâng cấp trạm xử lý nước thải để tái sử dụng được nước thải trong Nhà máy được đưa ra, so sánh mức tiêu thụ năng lượng và cân bằng nước trong Nhà máy với kịch bản hiện nay. Kết quả cho thấy, xử lý bổ sung nước thải để tái sử dụng ngay tại Nhà máy, sử dụng công nghệ lọc đĩa (DF), màng siêu lọc (UF) và khử trùng bằng tia cực tím (UV) cho phép tiết kiệm lượng nước cấp m3/ngày, đêm và tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ kwh/ngày. Từ khóa: Công nghiệp gang thép, xử lý và tái sử dụng nước thải, cân bằng năng lượng, cân bằng vật chất, STAN, SANKEY. 1. Đặt vấn đề nước thải khác nhau, thông qua công cụ Phân tích dòng vật chất (MFA) với phần mềm STAN và phần mềm mô Sử dụng các công cụ tính toán, mô hình hóa để có phỏng cân bằng năng lượng SANKEY, làm cơ sở cho thể lượng hóa các chất ô nhiễm chính trong các dòng các doanh nghiệp cân nhắc, lập và thực thi kế hoạch xử nước .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.