TAILIEUCHUNG - Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng phương pháp quản lý dựa vào hệ sinh thái và đề xuất các bước áp dụng tại Việt Nam

Nghiên cứu này đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn việc áp dụng phương pháp EBM, từ đó rút ra những bài học và đề xuất các bước áp dụng phương pháp EBM ở Việt Nam. | Cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng phương pháp quản lý dựa vào hệ sinh thái và đề xuất các bước áp dụng tại Việt Nam CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ DỰA VÀO HỆ SINH THÁI VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BƯỚC ÁP DỤNG TẠI VIỆT NAM Huỳnh Thị Mai (1) Ngô Xuân Quý TÓM TẮT Hiện nay có nhiều phương pháp liên quan đến hệ sinh thái (HST) như: tiếp cận HST, tiếp cận dựa vào HST, quản lý dựa vào HST. Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp nêu trên. Kết quả cho thấy, phương pháp tiếp cận quản lý dựa vào HST (EBM-Ecosystem based Management) được đánh giá là đầy đủ và có tính đa ngành nhằm cân bằng các nguyên tắc về sinh thái, xã hội và chính trị ở phạm vi thời gian, không gian cụ thể để sử dụng tài nguyên bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, phương pháp EBM được khuyến khích áp dụng, tuy nhiên việc áp dụng phương pháp EBM ở Việt Nam còn khá mới. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất cơ sở lý luận và thực tiễn việc áp dụng phương pháp EBM, từ đó rút ra những bài học và đề xuất các bước áp dụng phương pháp EBM ở Việt Nam. Từ khóa: Quản lý dựa vào hệ sinh thái, hệ sinh thái, đa dạng sinh học, phương pháp EBM. 1. Mở đầu định cho công tác bảo tồn ĐDSH. Tuy nhiên, trước Trong những năm qua, đa dạng sinh học (ĐDSH) những thay đổi, vận động không ngừng của kinh tế - của Việt Nam đã và đang trên đà bị suy giảm nghiêm xã hội, ô nhiễm môi trường gia tăng, đặc biệt là những trọng như: HST tự nhiên bị tác động, nơi cư trú của tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đã và đang đặt động vật hoang dã bị mất đi hoặc thu hẹp, số lượng ra cho toàn thế giới cần xem xét để có một cách tiếp cá thể các loài quý, hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Các cận phù hợp, linh hoạt hơn trong quản lý ĐDSH. Áp nguyên nhân chính gây suy giảm ĐDSH đã được dụng phương pháp quản lý dựa vào hệ sinh thái để nghiên cứu và chỉ ra gồm: Khai thác trái phép và quá quản lý tài nguyên thiên nhiên nói chung và quản lý mức tài nguyên sinh vật; chuyển .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.