TAILIEUCHUNG - Nghiên cứu thành phần bã thạch cao phosphogypsum, tách tạp chất, thu hồi thạch cao dùng trong sản xuất vật liệu xây dựng

Thành phần bã thạch cao phosphogypsum của quá trình công nghệ dihydrat phân hủy quặng apatit Lào Cai với axit sunfuric chủ yếu là thạch cao chiếm 74,75-77,7%, P2 O5 còn trong bã từ 1,48-4,83%, F là 0,6-0,67%, SiO2 chiếm 0,49-14,29 % và tạp chất hữu cơ và nhiều tạp chất khác. Nghiên cứu độ hòa tan của các tạp chất trong axit sunfuric ở các nồng độ và nhiệt độ khác nhau được tiến hành. | Nghiên cứu thành phần bã thạch cao phosphogypsum, tách tạp chất, thu hồi thạch cao dùng trong sản xuất vật liệu xây dựng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN BÃ THẠCH CAO PHOSPHOGYPSUM, TÁCH TẠP CHẤT, THU HỒI THẠCH CAO DÙNG TRONG SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG Ngô Kim Chi, Đặng Ngọc Phượng (1) Chu Quang Truyền, Nguyễn Mai Linh Đặng Thị Dinh, Nguyễn Thị Hằng2 Đỗ Thủy Tiên3 Phí Hoàng Thuý Quỳnh4 Trần Đại Lâm5 TÓM TẮT Thành phần bã thạch cao phosphogypsum của quá trình công nghệ dihydrat phân hủy quặng apatit Lào Cai với axit sunfuric chủ yếu là thạch cao chiếm 74,75-77,7%, P2O5 còn trong bã từ 1,48-4,83%, F là 0,6-0,67%, SiO2 chiếm 0,49-14,29 % và tạp chất hữu cơ và nhiều tạp chất khác. Nghiên cứu độ hòa tan của các tạp chất trong axit sunfuric ở các nồng độ và nhiệt độ khác nhau được tiến hành. Kết quả cho thấy, độ hòa tan của thạch cao của bã PG đạt tối đa ở axit sunfuric 10%, tăng theo nhiệt độ và làm tăng hiệu quả hòa tách tạp chất P2O5, F, TOC, SiO2, Y2O3, SrO cho phép thu thạch cao đáp ứng TCVN 11833: 2017 và sử dụng làm vật liệu xây dựng. Từ khóa: Phosphogypsum, thạch cao, P2O5, F, TOC, loại bỏ tạp chất. 1. Đặt vấn đề sản lượng thiết kế của nhà máy là tấn P2O5 thì Quặng apatit nguyên liệu chính sản xuất phân bón hàng năm sẽ thải ra khoảng tấn PG [10]. có nhiều dạng quặng khác nhau như hidroxylapatit, Quy trình công nghệ dihydrat (DH) có ưu điểm là floroapatit và cloroapatit. Trên thế giới, các mỏ apatit kết tủa tại nồng độ P2O5 26-32%, nhiệt độ lớn là Marốc, Nga, Mỹ, Braxin, Trung Quốc. Ở Việt 70-800C [2], không kén chất lượng quặng, quặng loại Nam, 90% quặng apatit Lào Cai khai thác tuyển nâng khô hay loại ướt, thời gian hệ thống hoạt động dài hơn, cao hàm lượng P2O5 cho sản xuất phân bón DAP theo khởi động và tắt dễ dàng. Quá trình gồm: nghiền, phản quy trình công nghệ dihydrat DH (quặng phản ứng với ứng DH, lọc và cô đặc axit

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.