TAILIEUCHUNG - The characteristics of narrow band imaging endoscopy in diagnosis of hypopharyngeal and laryngeal cancer and following - up post treatment

This paper aimed to explore the characteristics of narrow band imaging (NBI) endoscopy in diagnosis of hypopharyngeal and laryngeal cancer and following – up post treatment. | The characteristics of narrow band imaging endoscopy in diagnosis of hypopharyngeal and laryngeal cancer and following - up post treatment

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.