TAILIEUCHUNG - Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Bài viết giới thiệu kết quả Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong Khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đánh giá thực trạng quản lý đất đai và hiệu quả sử dụng đất trong Khu du lịch Thác Bản Giốc. | Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong khu du lịch thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG KHU DU LỊCH THÁC BẢN GIỐC, HUYỆN TRÙNG KHÁNH, TỈNH CAO BẰNG Nguyễn Mạnh Hùng1 TÓM TẮT Bài báo giới thiệu kết quả Đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trong Khu du lịch Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Đánh giá thực trạng quản lý đất đai và hiệu quả sử dụng đất trong Khu du lịch Thác Bản Giốc. Huyện hiện có 3 loại hình sử dụng đất với 12 kiểu sử dụng đất. Trên địa bàn xã Đàm Thủy, các LUT chủ yếu là LUT 1 (Chuyên lúa), LUT 2 (lúa - màu), LUT 3 (Chuyên màu). Tuy nhiên các LUT này vẫn chưa mang lại hiệu quả cao cho sự phát triển kinh tế - xã hội chung của xã. Từ khóa: Thác Bản Giốc, huyện Trùng Khánh, hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp. 1. Đặt vấn đề tình hình sử dụng và biến động đất đai, biến động đất Trùng Khánh là một huyện miền núi vùng cao, nằm nông nghiệp, các loại hình sử dụng đất nông nghiệp, ở phía Đông Bắc của tỉnh Cao Bằng. Trong đó, xã Đàm nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước về các Thủy là xã trọng điểm của huyện và của tỉnh về phát nông sản huyện Trùng Khánh. triển du lịch với danh lam thắng cảnh thác Bản Giốc . Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu sơ cấp và động Ngườm Ngao. Trong bối cảnh phải đảm bảo Điều tra phỏng vấn trực tiếp các nông hộ theo hài hòa các nhu cầu đất đai, đảm bảo an ninh lương mẫu phiếu in sẵn. Tổng số hộ điều tra là 30 hộ, trên thực, đảm bảo ổn định đời sống của đa số dân thuần địa bàn xã Đàm Thủy theo phương pháp chọn ngẫu nông trong vùng, đồng thời khai thác và phát huy tiềm nhiên (Bốc thăm ngẫu nhiên theo danh sách hộ của năng giá trị danh lam thắng cảnh thác Bản Giốc mà xã). thiên nhiên ban tặng, kết hợp với việc bảo tồn và phát huy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.