TAILIEUCHUNG - Nhập môn giải toán Este

Tài liệu Nhập môn giải toán Este trình bày sơ đồ hướng đi tiếp cận bài toán este nền tảng; xử lý 1 Este và một số bài tập vận dụng. | Nhập mụn giải toỏn Este Thầy PHẠM CễNG TUẤN TÚ () – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019 Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 3 thỏng 2, P12, Q10, TPHCM Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gũ Vấp, TPHCM Nhập môn giải toán Este Sơ đồ hướng đi tiếp cận bài toỏn este nền tảng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cỏc kỹ năng cần nắm trong quỏ trỡnh xử lý và biện luận este: nCO2 nếu C = 2,x C nX hỗn hợp có HCOOCH3 Đốt chỏy hỗn hợp este thỡ H 2nH 2 O nX BTNT C nC nCO 2 nNa 2 CO3 Đốt chỏy hỗn hợp muối thỡ C Muối nMuối nMuối tìm M nếu cho khối lượng Nếu đề cho dữ kiện “đồng đẳng kế tiếp” tìm C nếu dữ kiện sau là đốt cháy RCOOCH CH R ' sinh Anđehit Este thủy phõn cho sản phẩm trỏng bạc HCOOR ' sinh HCOO Nếu sinh sản phẩm đều tráng bạc HCOOCH CH R ' Trang 1 Thầy PHẠM CễNG TUẤN TÚ () – Khai giảng lớp Luyện thi 12 năm học 2018 - 2019 Lớp 12B-13 thi Y, FTU, BK: 406-408 3 thỏng 2, P12, Q10, TPHCM Luyện thi HỒ THÀNH: 618/13/15A, Quang Trung, P11, Quận Gũ Vấp, TPHCM Este đơn chức khụng no 1 pi C=C, mạch hở C 3. thủy phân sinh ancol Este đơn chức khụng no 1 pi C=C, mạch hở C 4. Vỡ nếu 3C thỡ HCOOCH=CH2 thủy phõn khụng thu được ancol. Este hai chức, mạch hở C 4. Quy luật họ hàng: sinh ra ancol no”. (a) “Cha nào con lấy”: “Este no (b) “Anh em một nhà”: “cỏc chất cựng dóy đồng đẳng”. Nếu đó cú (hoặc lý luận ra) 1 chất no, đơn cỏc chất cũn lại cũng no, đơn. thủy phân Vớ dụ: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức, este Y hai chức sinh 2 ancol đồng đẳng. thủy phân Vậy ta cú lý luận sau: X đơn sinh ancol đơn; mà do 2 ancol đồng đẳng nờn ancol cũn lại được sinh bởi este Y cũng phải đơn chức este Y được tạo từ