TAILIEUCHUNG - Must and can’t

Must and can’t A Hãy xem xét ví dụ sau: A: My house is very near the motorway. Ngôi nhà của tôi rất gần đường xe chạy. B: It must be very noisy. Chắc hẳn ở đó sẽ rất ồn. Chúng ta dùng must để diễn tả là chúng ta chắc chắn điều gì đó sẽ trở thành sự thật | Must and can t A Hãy xem xét ví dụ sau A My house is very near the motorway. Ngôi nhà của tôi rất gần đường xe chạy. B It must be very noisy. Chắc hẳn ở đó sẽ rất ồn. Chúng ta dùng must để diễn tả là chúng ta chắc chắn điều gì đó sẽ trở thành sự thật You ve been travelling all day. You must be tired. Travelling is tiring and you ve been travelling all day so you must be tired Bạn đã đi du lịch cả ngày. Chắn hẳn bạn sẽ rất mệt. Đi du lịch thì mệt mà bạn đi cả ngày thì bạn hẳn sẽ bị mệt Jim is a hard worker. Jim A hard worker You must be joking. He s very lazy. Jim là người làm việc chăm chỉ. Jim hả Người làm việc chăm chỉ Anh hẳn đang nói đùa chứ. Anh ta rất là lười. Carol must get very bored in her job. She does the same thing everyday. Carol chắc là rất nhàm chán trong công việc của cô ấy. Cô ấy ngày nào cũng làm mỗi một việc. Chúng ta dùng can t để nói rằng chúng ta cảm thấy một việc gì đó là không thể xảy ra You ve just had lunch. You can t be hungry already. People are not normally hungry just after eating a meal. You ve just eaten so you can t be hungry Bạn mới dùng cơm trưa. Bạn không thể đói ngay được. Mọi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN