TAILIEUCHUNG - CHAPTER 9: THỪA KẾ

Nội dung: Khái niệm. Lớp dẫn xuất đơn giản. Ký hiệu các thứ bậc. Hàm xây dựng và hàm hủy. Thành viên lớp được bảo vệ. Lớp cơ sở riêng, chung và được bảo vệ. Đa thừa kế - Sự mơ hồ. Hàm ảo - Lớp cơ sở ảo. Chuyển kiểu. Các toán tử được tái định nghĩa. | THỪA KẾ CHƯƠNG 9: (INHERITANCE) Bộ môn Hệ Thống Máy Tính và Truyền Thông Khoa Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Đại học Cần Thơ Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Nội dung Khái niệm Lớp dẫn xuất đơn giản Ký hiệu các thứ bậc Hàm xây dựng và hàm hủy Thành viên lớp được bảo vệ Lớp cơ sở riêng, chung và được bảo vệ Đa thừa kế - Sự mơ hồ Hàm ảo - Lớp cơ sở ảo Chuyển kiểu Các toán tử được tái định nghĩa Chương 9 Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Khái niệm Kế thừa từ các lớp có từ trước. Ích lợi: có thể tận dụng lại Các thuộc tính chung Các hàm có thao tác tương tự Chương 9 LỚP CHA (Super class) LỚP CON (Sub class) Lớp cơ sở (Base class) Lớp dẫn xuất (Derived class) STUDENT CIT_STUDENT Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Cần Thơ Ví dụ minh họa Chương 9 #include #include class Contact { private: char *name; // ten doi tac char *address; // dia chi doi tac char *tel; // so dien thoai public: Contact (const char *name, const char *address, const

TỪ KHÓA LIÊN QUAN