TAILIEUCHUNG - Cung tiền - lãi suất cơ bản đồng tiền chuyển đổi

Câu hỏi 1: Thế nào là dòng tiền tự do chuyển đổi? Phân tích những điểm lợi và bất lợi của việc cho phép tự do chuyển đổi tiền tệ? Đồng tiền tự do chuyển đổi là là quyền chuyển đổi đồng nội tê sang 1 ngoại tệ bất kỳ theo tỷ giá xác định mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tiền tệ có ba chức năng là: thước đo giá trị,trung gian trao đổi và chức năng bảo tồn giá trị. Trên thị trường quốc tế, các đồng tiền được trao đổi, mua bán với nhau tuỳ. | Câu hỏi 1 Thế nào là dòng tiền tự do chuyển đổi Phân tích những điểm lợi và bất lợi của việc cho phép tự do chuyển đổi tiền tệ Đồng tiền tự do chuyển đổi là là quyền chuyển đổi đồng nội tê sang 1 ngoại tệ bất kỳ theo tỷ giá xác định mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Tiền tệ có ba chức năng là thước đo giá trị trung gian trao đổi và chức năng bảo tồn giá trị. Trên thị trường quốc tế các đồng tiền được trao đổi mua bán với nhau tuỳ theo nhu cầu phát sinh từ mục đích thanh toán hoặc đầu tư. Đồng tiền có tính chuyển đổi cao được thị trường quốc tế sử dụng cả ba chức năng. Người ta sử dụng làm phương tiện thanh toán theo tập quán quốc tế những đồng tiền mạnh có tính lịch sử do uy tín vị thế của nền kinh tế. Các đồng tiền đó cũng được sử dụng như các tài sản tài chính và là đơn vị tính toán trên thị trường quốc tế. Như vậy đồng tiền có tính chuyển đổi cao có đặc điểm là được chấp nhận một cách rộng rãi trong các giao dịch về thanh toán và tiền tệ ở trong nước và quốc tế. Đặc điểm này mang yếu tố khách quan và chủ quan. Về khách quan đó là đồng tiền mạnh có uy tín được thị trường tin tưởng chấp nhận. Về chủ quan đó là ý chí của Nhà nước thông qua quy định về quản lý ngoại hối cho phép dùng đồng nội tệ mua ngoại tệ trong các giao dịch được phép hoặc được mang ra và chuyển đổi ở thị trường quốc tế. Ưu điểm Dồng tiền có tính chuyển đổi cao sẽ liên kết kinh tế trong nước với quốc tế hỗ trợ thúc đẩy kinh tế đối ngoại phát triển thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn nước ngoài nâng cao khả năng cạnh tranh cũng như tạo vị thế cho quốc gia trên thị trường quốc tế. Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hoá dịch vụ. Đây là yếu tố cơ bản là điều kiện khách quan tạo sức mạnh và niềm tin lâu dài vào đồng nội tệ Đồng tiền có tính chuyển đổi cao cũng sẽ làm giảm hiện tượng đô la hóa qua đó nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tỷ giá. Để thực hiện điều này cần phải Các chính sách về tài chính - tiền tệ phải hướng tới mục tiêu kiểm soát

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN