TAILIEUCHUNG - Bài giảng thanh toán quốc tế của trường đại học kinh tế

Môn học thanh toán quốc tế là môn học mang tính tác nghiệp rất cao, là môn học nghiệp vụ chính của sinh viên chuyên ngành ngân hàng và ngoại thương, là môn bổ trợ cho sinh viên các chuyên ngành kinh tế khác. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA NGÂN HÀNG 279 Nguyễn Tri Phương phường 05 Quận 10 TP. Hồ Chí Minh. Telephone - Fascimile Email bankingfaculty@ - Website http Bài giang môn học THANH TOÁN QuOc TE Người trình bày PGS. TS. Trần Hoàng Ngan ngankdtt@ ngànnh@ Mon hoc Thanh toan quoc tế la mon hoc mang tính tac nghiệp rat cao la mon hoc nghiệp vu chính cua sinh viện chuyện nganh la mon bô trơ cho sinh viện cac chuyện nganh kinh tệ khac. Mon hoc TTQT giup sinh viện tìm hiểu chuyện sau vệ cac lĩnh vực ty gia hoi đoai thị trường hoi đoai cac nghiệp vu kmh doanh ngoại tệ Spot Arbitragệ Forward Swap Options Futurệs Markệt cac phương tiện thanh toan quoc tế Bill of ệxchangệ Chệquệ paymệnt Card ca c phương thực thanh toa n quoc tố T T D P D A CAD D C L C . Sinh viện co thể thực hiện cac ky thuật nghiệp vu cua một nhan viện phong kinh doanh quoc te cua doanh nghiệp thanh toan viện cua phong thanh toan quoc tệ deáler cua phong kinh doanh ngoai .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN