TAILIEUCHUNG - Tổng quan về mạng Internet và giao thức TCP/IP

Tài liệu tham khảo về mạng internet và giao thức TCP/IP dành cho các bạn sinh viê chuyên ngành công nghệ thông tin tìm hiểu và nắm kiến thức về giao thức TCP/IP | Chu đề 6. Mạng Internet và Giao thức TCP/IP Tổng quan về mạng Internet và giao thức TCP/IP Datagram và Virtual Circuits (VC) Routing trong mạng chuyển mạch gói Shortest path routing Giao thức IP Internet protocol ARP, ICMP Internet routing protocols DHCP, NAT, mobile IP Giao thức TCP và UDP UDP TCP Mạng chuyển mạch gói (packet switching network) Vấn đề của Network layer Cần có các phần tử mạng phân tán: switch and router Large scale: nhiều user (con nguời & thiết bị truyền thông) Địa chỉ hóa và định tuyến (addressing & routing) Dịch vụ mạng cho tầng transport layer: connection-oriented, connectionless, best-effort Chức năng của Network layer Routing: Cơ chế định tuyến cho các gói tin trong mạng Forwarding: chuyển tiếp các gói tin qua các thiêt bị mạng Priority & scheduling: xác định trật tự truyền các gói tin trong mạng Congestion control, segmentation & reassembly, security (tùy chọn) Datagram và Virtual Circuit (VC) Chuyển mạch gói Truyền thông tin qua các packet (gói tin) Khả năng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN