TAILIEUCHUNG - Quản Lý Môi Trường Cho Sự Phát Triển Bền Vững 1

IỘN VH V I0 D o n © DÒH IVG N y a i v n x VHN o . TS. LƯU ĐỨC HÀI - TS. NGUYÊN NGỌC SINHQUẢN LÝ MÔI Sự PHÁT TRIỂN BÊN VỮNG.■(ỉnlầ n t h ứ 5 )% ?^ lứNHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC Q U Ố C GIA HÀ r e fa c eThete x tb o o ks u s ta in a b leon“E n v ir o n m e n ta ld e v e lo p m e n t"hasbeenm anagem ente s ta b lis h e dinfo rth efra m e w o rk of t h e p ro je c t “C a p a c ity b u ild in g f o r e n v ir o n m e n ta a n a g e m e n t in V ie tn a m " . T h e e d u c a tio n a l c o m p o n e n t of t h ep rojectt a r g e ts , t h eM a ste rp ro g ra m m e ,o r g a n is e dbyth eF a c u lty of E n v ir o n m e n ta l S cien ces a t t h e H a n o i U n iv e r s ity o ie tn a mN a tio n a lU n iv e rs ity .Aspecificp ro je c tobjective w a s to dev elo p r e f e re n c e m a t e r i a l s for t h e s tu d e n ts T h e r e s u lt is five te x tb o o k s , in c lu d in g t h is one, w h ic h h a v e b e e u b lis h e d w ith t h e V ie tn a m N a tio n a l U n iv e rs ity P u b lis h in o u se, w h o se c o -o p e r a tio n e n a b le d 750 copies to b e p u b lis h e d ,.in s t e a d of t h e o r ig in a l t a r g e t of 250 copiesP e e r re v ie w is c ru c ia l for q u a lity c o n tro l a n d h a s b e e n t r u c t u r a l c o m p o n e n t of t h e te x tb o o k d e v e lo p m e n t. T h e m a bjective of t h e p e e r re v ie w p ro c e ss w a s to g e n e r a te c o m m e n n d d e ta ile d s u g g e s tio n s to im p ro v e t h e m a n u s c r ip ts . D r. L u u e H a i a n d D r. N g u y e n N g o c S i n k c o m p le te d a d r a f t tex tb o o kin J a n u a r y1999. I n M a r c h1999, t h e H a n o i U n iv e r s ity o fS cience o r g a n is e d a re v ie w w o rk s h o p , in w h ic h t w e n ty - s e v e c a d e m ic s p a r tic ip a te d . T h e re v ie w w a s b a s e d on t h e follow a in c rite r ia , s e t by t h e u n iv e r s ity : 1) scientific q u a lity ; 2) u p to - d a te n e s s ; 3) p e d a g o g ic a l q u a lity . I n a d d itio n , a n e x te n s iv x te r n a l p e e r re v ie w w a s c o m p le te d , in c lu d in g s c ie n tis ts n iv e r s itie s a n d r e s e a r c h i n s t i t u t e s in H a n o i a n d H o C h i M in ity. A fin a l re v ie w w a s o r g a n is e d by th e p u b lis h in g ho use. T h u th o rshavea d ap te dth e irm a n u sc rip tsa c c o rd in g to t h ec o m m e n ts e x p re s s e d . c k n o w le d g e m e n n b e h a lf of t h e Project A dvisory C o m m itte e , w e w ould c o n g ra tu la te t h e a u th o r s , D r. L u u D u e H a i of th e F a c u lty n v iro n m e n ta l S ciences a n d D r. N g u y e n N g o e S in h of th a tio n a l E n v iro n m e n ta l Agency a t t h e M in is try of Science,.Technology a n d E n v iro n m e n t, for su ccessfu lly co m p letin g th e v e lo p m e n t of t h is textbook. We ta k e t h e o p p o rtu n ity to k in d h a n k P rof. N g u y e n V iet P h o , form er Vice d ire c to r of th e W a te e so u rse s A d m in is tra tio n a n d A s s . P ro f. D o a n C a n h , ire c to r of th e I n s t i tu t e of T ropical Biology of t h e N a tio n a e n tre for N a tu r a l Science a n d T echnology in H o Chi M in , for th eir active participation in the peer review , we ack n o w led g e th e c o n stru c tiv e c o -o p e ratio n of th ie tn a m N a tio n a l U n iv e r s ity P u b lis h in g H o u se . Finally, w our sincerest gratitude to the E u r o p e a n C o m m is s io n the project on “Capacity building for a n a g e m e n t in V ie tn a m ” and enabling the development a n of the textbook on “Environm ental management forsustainable developmentT h e e d ito rs,.Prof. Mai Dinh Yen, Faculty of Biolog

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.