TAILIEUCHUNG - Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 9

Tài liệu cung cấp các kiến thức và các dạng bài tập nhằm giúp các em học sinh rèn luyện, củng cố kiến thức môn Hóa học lớp 9 trong học kì 1. Để nắm chi tiết các bài tập tài liệu. | Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 9 SỞ GIÁO GD- ĐT BÀ RỊA VŨNG TÀU HỘI ĐỒNG BỘ MÔN HÓA HỌC ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ I MÔN: HÓA HỌC 9 I. Lý thuyết : Tính chất hóa học của : oxit, axit, bazơ, muối, kim loại, phi kim Tính chất hóa học của axit sunfuaric đặc, nhôm, clo. Phân bón hóa học. Các biện pháp chống ăn mòn kim loại Dãy hoạt động hóa học của kim loại và ý nghĩa của nó. Tính chất vật lý của CaO, SO2, H2SO4, NaOH, Al,Fe, Cl2. Điều chế: SO2 , CaO, H2SO4, NaOH, Al, Cl2 Ứng dụng của CaO, NaCl, Al, Fe ( gang­ thép) Điều kiện để phản ứng xảy ra trong dung dịch. Lưu ý học lại tính tan và xem các hiện tương xảy ra trong các thí ngiệm trong sgk, màu sắc của các chất, các dung dịch dã biết. II. Các dạng bài tập: Viết các pthh minh họa cho tính chất hóa học, ứng dụng của các chất, pthh điều chế các chất. Dựa vào tính chất hóa học, vật lý giải thích các ứng dụng, các hiện tượng thường gặp. Viết pthh hoàn thành dãy chuyển hóa, thể hiện mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Phân biệt, nhận biết các chất bằng phương pháp vật lý, hóa học. Các bài tập định lượng : áp dụng tính theo pthh, định luật bảo toàn khối lượng , tính nồng độ dung dịch, tính khối lượng kết tủa, tính thể tích chất khí (đktc), tính thành phần trong hỗn hợp ban đầu hoặc hổn hợp sản phẩm, xác định tên nguyên tố. III. Phần mở rộng. Áp dụng các kiến thức mở rộng trong phần em có biết. Phản ứng giữa oxit axit với dung baz ơ. Phản ứng giữa kim loại với axit sunfuaric đặc nóng. Phản ứng giữa Al, Zn với dung dịch baz ơ. Đề cương cụ thể và một số bài tập tham khảo kiểm tra, thi học kì 1 môn Hóa 9 1. OXIT a) Định nghĩa: Oxit là hợp chất gồm 2 nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi. Vd: CaO, SO2, CO, Na2O, Fe3O4, P2O5, b) Tính chất hóa học: 2. .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.