TAILIEUCHUNG - Ebook Hướng dẫn thực tập về khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì: Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Hướng dẫn thực tập về khoa học trái đất và đa dạng sinh học tại khu vực vườn quốc gia Ba Vì" giới thiệu tới người đọc điều kiện tự nhiên, xã hội khu vực vườn quốc gia Ba Vì, những nét chính về các yếu tố kiến tạo và đặc điểm động lực học môi trường,. . | NGUYỀN CẨN chủ biên LƯU ĐỨC HẢI HOÀNG XUÂN Cơ ĐẶNG THỊ ĐÁP TRẦN MINH HỢI PHAM THỊ MAI ĐÀM DUY ÂN PHẠM THỊ VIỆT ANH HƯỚNG DẨN THỰC TẬP I I về CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT Ặ L NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GỊA HÀ NỘI ______________ f 7 ora Hà HỘI . NGUYỄN CẨN chủ biên . Lưu ĐỨC HẢI . HOÀNG XUÂN cơ TS. ĐẶNG THỊ ĐÁP TS. TRÂN MINH HỢI. ThS. PHẠM THỊ MAI ThS. ĐÀM DUY ÂN. ThS. PHẠM THỊ VIỆT ANH HƯỚNG DẨN THỰC TẬP VÉ CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU Vực VƯỜN-ỌUỐC GIA BA YÌ NHÀ XUẤT BÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỔC GIA HÀ NỘI 16 Hảng Chuối - Hai Bà Trưng - Hà Nội Điên thoại 04 9715012 04 7547936. Fax 04 9714899 E-mail nxb@vnu Chịu trách nhiệm xuất bán Giám đốc PHÙNG QUỐC BẢO Tổng biên tập PHẠM THÀNH HƯNG Chịu trách nhiệm nội dung Hội đồng nghiệm thu giáo trình Trường ĐHKHTN - Dại học Quốc gia Hà Nội Người nhận xét TS. TRẦN ĐÌNH NGHĨA TS. NGUYỄN ĐÌNH HOÈ Biên tập NGUYEN THANH THUỶ Trình bày bìa QUÔC TOÀN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP VỀ CÁC KHOA HỌC TRÁI ĐẤT VẢ ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI KHU vực VƯỜN Quốc GIA BA vì Mã số 1K-05006-ũflỏ5 In 300 cuốn khổ 14 5 X 20 5 tại Nhà in Đại học Quốc gia Hà NÔI Số xuất bản 11 195 XB-QLXB ngày 21 2 2005. Số trích ngang 74KH XB In xong và nộp lưu chiểu quý II nàm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.